Kadın Çocuk Doğurmaz, Toplumu Doğurur.

İs­lâm, Müs­lü­man­lar ara­sın­da top­lum­sal, ah­lâ­kî ki­şi­li­ği ge­liş­tir­me­yi amaç­lar. Bu ko­nu­ya iliş­kin nass­la­rın çok­lu­ğu da İs­lâm’ın ah­la­ka ve top­lum­sal kim­li­ğe ne ka­dar önem ver­di­ği­ni gös­te­rir.
Ol­gun ve ka­mil ma­na­da na­sıl bir top­lu­mun sağ­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­sa, İs­lâm tüm bun­la­rın üze­rin­de bir bir du­ra­rak, ge­re­ke­ni ya­par. Di­ni­mi­zin te­me­li ara­sın­da yer alan bu top­lum­sal ah­lâk, o ma­na­da kap­sam­lı ve şü­mul­lüdür ki, baş­ka her han­gi bir top­lum­sal eği­ti­min prog­ram­la­rın­da gör­mek müm­kün de­ğil­dir.

İs­lâm’ın üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu bu gö­rev de in­sa­na ve­ri­le­rek, ka­dın-er­kek ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın “ha­yır­lı top­lum”un olu­şu­mu sağ­lan­mak­ta­dır.

İs­lâm li­te­ra­tü­rün­de, ka­dı­nın da er­ke­ğin de ru­hu­nun Al­lah’tan ol­du­ğu ger­çe­ği, “Rab­bi­niz si­zi tek bir ne­fis­ten ya­rat­mış­tır” (1) hük­müy­le is­pat­lan­mış­tır. Bu da gös­te­ri­yor ki, “ha­yır­lı top­lum”un oluş­tu­rul­ma­sın­da ka­dın ve er­kek omuz omu­za ça­lı­şa­cak­tır. Çün­kü İs­lâ­mi­yet sos­yal ha­yat­ta, ka­dın ve er­ke­ğin se­vi­ye­le­ri­ni eşit tut­muş­tur. Er­kek ya­şa­mak için ne gi­bi hak­la­ra sa­hip­se, ka­dın da ay­nı hak­la­ra sa­hip­tir. Kur’an’da yer alan “bir­bi­ri­niz­den­si­niz,” (2) pren­si­bi ka­dın­la er­ke­ği bir bü­tü­nün iki par­ça­sı ka­bul et­miş­tir. “Her­ke­sin ka­zan­dı­ğı iyi­lik, ken­di ya­ra­rı­na, ka­zan­dı­ğı kö­tü­lük de ken­di za­ra­rı­na­dır,” (3) pren­si­bi de bu hu­sus­ta esas alın­mış­tır.

Ne var ki İs­lâm di­nin­de ka­dın ve er­ke­ğin du­rum­la­rı ay­rı ay­rı de­ğer­len­di­ril­miş ve er­kek­ten fark­lı ola­rak ka­dı­na ve­ri­len rol­ler ol­muş­tur. Bun­lar­dan bi­ri; ka­dı­n, top­lum­da­ki ye­ri iti­ba­riy­le bir tar­la­ya ben­ze­til­miş­tir. (4) Ya­ni in­san nes­li­nin de­vam et­me­si için tar­la­lık gö­re­vi kas­tî bir şe­kil­de ve özel ola­rak Al­lah ta­ra­fın­dan ka­dı­na ve­ril­miş­tir. De­mek olu­yor ki, ka­dı­nın top­lu­ma nis­pe­ti, tar­la­nın in­sa­na nis­pe­ti gi­bi­dir.

Bu da gös­te­ri­yor ki ka­dın, şey­ta­nın ok­la­rın­dan bir ok, top­lu­mu if­sat eden bir si­lah ola­bi­le­ce­ği gi­bi top­lu­mun ah­lâ­kı­nın em­ni­ye­ti ve is­tik­rar un­su­ru da ola­bi­lir. Bu­nu be­lir­le­yen de İs­lâm’dır. Bu bağ­lam­da Müs­lü­man ka­dı­nı ele ala­cak olur­sak, ha­yat­ta ta­şı­mak­ta ol­du­ğu ödev­le­ri ba­kı­mın­dan, sos­yal yö­nü­nün bu­lun­ma­sı, sos­yal fa­ali­yet­le­re ka­tıl­ma­sı, bu­lun­du­ğu top­lum­da et­kin rol al­ma­sı ge­re­kir. Ha­yat ona ne tür­den gö­rev ta­nı­mış, im­kan­lar ne nis­pet­te ona fır­sat sağ­la­mış­sa, bu­nun ge­rek­le­ri­ni yap­ma­lı­dır. Müs­lü­man ka­dın, gü­cü nis­pe­tin­de, top­lum­da, ha­nım­lar ara­sın­da gö­rev ala­rak on­la­rın ara­sı­na ka­tı­la­cak, on­lar­la iliş­ki­si­ni İs­lâm’ın yü­ce ah­lâ­ki esas­la­rı­na gö­re sür­dü­re­cek­tir. O ta­şı­dı­ğı İs­lâ­mi ah­lak ile öte­ki ka­dın­lar­dan fark­lı ol­du­ğu­nu is­pat­la­ya­cak­tır. Bu­nun için de ön­ce­lik­li ola­rak ken­di­ni ha­zır­la­ya­cak iyi bir do­na­nı­ma sa­hip ol­ma­lı­dır.

Top­lu­mun eği­ti­min­de ak­tif rol al­ma­sı ge­re­ken Müs­lü­man ka­dın, ön­ce­lik sı­ra­sı­nı iyi be­lir­le­ye­cek ve top­lu­ma ka­zan­dı­ra­ca­ğı fert­le­ri eğit­mey­le işe baş­la­ya­cak­tır. Ya­ni an­ne­li­ği­ni, bi­rey ve top­lum açı­sın­dan en ide­al şe­kil­de gös­te­re­rek, an­ne­li­ği, ba­sit ve sı­ra­dan bir iş ola­rak gör­me­ye­cek­tir. Çün­kü an­ne ol­ma ye­ti­si, bir rast­lan­tı so­nu­cu ve­ri­len bir gö­rev de­ğil, ak­si­ne bi­linç­li bir ça­ba ge­rek­ti­ren, bil­gi­ye ve be­ce­ri­ye da­ya­nan, top­lum­sal ba­kış açı­lı bir ol­gu­dur.

Müs­lü­man ka­dın için an­ne­lik, in­sa­nî so­rum­lu­lu­ğu ta­şı­yan bir bü­tün ol­ma­lı­dır. Ço­cuk­la­rıy­la il­gi­len­me­si, bü­tün in­san­lı­ğa, top­lu­ma kar­şı duy­du­ğu il­gi ve so­rum­lu­lu­ğun ken­di pa­yı­na dü­şen önem­li bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu bil­me­li­dir. Çün­kü o, ev ka­dı­nı ve an­ne ola­rak, dün­ya­nın dı­şın­da de­ğil­dir.

Di­ğer yan­dan, ev­de otu­rup ço­cuk ye­tiş­tir­me­si­nin öte­sin­de, ken­di­si­ne ki­mi ye­te­nek­le­rin­den do­la­yı ih­ti­yaç du­yu­lan alan­lar­da ça­lış­mak is­te­me­si du­ru­mun­da, eşiy­le ve ev­de­ki bü­yük­le­riy­le bu ko­nu­da bir bir­lik­te­li­ğe var­mış­sa ve ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma, top­lu­ma fay­da sağ­la­ya­cak, ken­din­den de İs­la­mî bir şey­ler kay­bet­tir­me­ye­cek hat­ta ka­zan­dı­ra­cak­sa, bu alan­da da ken­di­ne ih­ti­yaç ol­du­ğu­nun bi­lin­ciy­le ha­re­ket et­me­li­dir. Bu­na gü­nü­müz­de ve­re­ce­ği­miz bir­çok isim var­dır. Bu şe­kil­de hiz­met eden ve ay­nı za­man­da an­ne­lik­le­ri­ni sür­dü­ren bir çok ka­dın var­dır. Me­se­la Mı­sır­lı ga­ze­te­ci Sa­fi­naz Ka­zım, Irak­lı Ami­ne Sadr da hem an­ne hem de ya­zar­dır, Mı­sır­lı Zey­nep Ga­za­li hem hiz­met eden, hem de ev­li­li­ği­ni sür­dü­ren bir ha­nım. Bun­la­rın sa­yı­sı­nı ço­ğalt­mak müm­kün, ama önem­li olan biz na­sı­lız? İş­te biz de, ken­di ye­te­nek­le­ri­ni kö­relt­mek­si­zin, top­lum­sal fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nur­ken, bir yan­dan da iyi bir eş ve iyi bir an­ne ol­ma­yı da ba­şa­ra­bil­me­li­yiz. Çün­kü ön­ce­lik­le ka­dın ve an­ne ol­du­ğu­mu­zu unut­ma­ma­lı­yız. Bi­zim ye­tiş­ti­re­ce­ği­miz o ço­cuk, ya­rın bu top­lu­mun bir fer­di ola­cak­tır. Ve top­lu­ma ka­zan­dı­rı­la­cak ha­yır­lı ev­lat­lar sa­ye­sin­de, top­lu­mun re­fa­hı sağ­lan­mış ola­cak. Ya­ni ka­dın, ço­cu­ğu­nu eği­tir­ken top­lu­mu da eğit­miş ola­cak ve böy­le­ce ka­dın, ço­cu­ğu­nu de­ğil, top­lu­mu da do­ğur­muş ola­cak­tır.

Bun­la­rın ya­nı sı­ra Müs­lü­man ka­dın, tü­ke­ti­ci­li­ğe ağır­lık ve­ren bir ya­şam tar­zı ye­ri­ne, tü­ke­ti­mi sı­fı­ra in­dir­me­yi he­def­le­yen ya­lın bir ya­şan­tı­yı yeğ­le­mek­le de top­lu­ma en bü­yük kat­kı­yı sağ­la­mış ola­cak­tır.

Müs­lü­man ka­dın, top­lu­ma yön ver­mek is­ti­yor­sa, ken­di gi­bi top­lu­ma yön ve­ren Müs­lü­man ha­nım­la­rın ha­yat­la­rı­nı oku­ma­lı ve ken­di­ne dü­şen gö­re­vin bi­lin­cin­de ol­ma­lı­dır. Ne­ne Ha­tun­la­rı, Ne­si­be Ha­tun­la­rı, şa­ir ve ya­zar ka­dın­la­rı ve da­ha ni­ce­le­ri­ni ta­nı­ma­lı­dır. İyi an­ne ve iyi eş olan ka­dın­la­rın özel­lik­le­ri­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dır­ma­yı bil­me­li­dir.

Ka­dın, her tür­den fa­zi­let ve de­ğer­le­ri, kah­ra­man­la­rın gön­lü­ne nak­şe­den­dir. En yük­sek de­ğer­le­ri o ka­zan­dı­rır. Ha­ya­tın ya­şa­nır­lı­ğı­nı, sev­gi­yi, say­gı­yı, mer­ha­me­ti, gü­zel­li­ği hep ka­dın ve­rir. Kı­sa­ca­sı ev­ler­de­ki ra­hat ve hu­zu­run, sev­gi ve ka­rar­lı­lı­ğın kay­na­ğı ka­dın­dır. Ve bu kay­na­ğı top­lu­ma aşı­la­ya­cak olan da odur. İş­te bü­tün bun­la­rı ha­zır­la­ya­cak olan ye­gâ­ne ve tek ka­dın, sa­de­ce ve sa­de­ce gü­cü­nü inan­cın­dan alan “Müs­lü­man Ka­dın”dır.

Müs­lü­man ka­dın, gö­re­vi­nin ve so­rum­lu­lu­ğu­nun ye­ri­ni iyi bi­le­cek­tir. Ne­ti­ce­de o, te­miz ve apa­çık İs­lâm çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket ede­rek, ger­çek­ler ve doğ­ru­lar­la mu­ame­le­de bu­lu­na­cak, ayak­la­rı net ola­rak ye­re ba­sa­cak ve top­lu­mun prob­lem­le­ri­ni ko­lay­lık­la an­la­ya­cak­tır. Böy­le ka­dın­lar­dan ol­ma­mız du­asıy­la ema­net edil­me­si ge­re­ken en “Emin”e ema­net olu­nuz.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: