warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Rasûlüllah

Seyyidu´l-Beşer´in Kızı Rukâyye (radiyallahu anha)

İki Hicret Sahibi Rukayye (R, Anhâ}» Seyyidu´l-Beşer´in Kızı Rukâyye (R. Anhâ)

O, Rasûlüllah´ın (S.A.V) kızıdır. Annesi Hz. Hadîcedir. Rasûİüllah´? peygamberlik gelmeden yedi yıl (on yıl da denilmektedir) önce doğ­muştur. Zeynebin Ebül-Âs b. Rebî´ ile evlenmesinden kısa bir süre sonra Rasûlüllah (S.A.V)´in evine Abdül-Muttalib ailesinden bir heyet geldi. Bu heyet güvenilir amcazadelerinin akrabalığını arzu ederek gel­mişlerdi. Daha doğrusu Kureyş gençleri arasından şerefte denkliği bu­lunanların daha önce davranmasından endişe etmişlerdi.

Rukayye ve Ümmü Gülsüm huylarının birbirine benzerliği ile bili­niyorlardı. Heyet geiince Ümmü Gülsüm, zekâsıyla niçin geldiklerini anlayarak, Rukayye´ye :

Zeynebü-l Kübra (radiyallahu anha)

Rasûlüllah?ın Büyük Kızı Zeyneb (R. Anhâ)

«Mekke´den Medine´ye hicret ederken Hebbar İb-nu´l-Esved Zeyneb´în devesini mızrağiyla ürküttü. De­ve Zeyneb´i ve hevdecini bîr kayanın üzerine attı, Zeyneb hamileydi, çocuğunu düşürdü.. Ve bu düşüğün meydana getirdiği hastalığın etkisiyle Hakk´a kavuştu.

O, Peygamber´in (S.A.V) kızlarının en büyüğüdür, teyzesinin oğlu Mekke´nin şeref ve malca sayılı kişilerinden olan, Sam ve Yemen´e yolculuklar yapan tacir Ebu´l-As İbnu´r-Rabi´in hanımıydı.

Haşimilerin gözlerinin kendisine çevrildiği ve oğullarına Kureyşin en şerefli kızını seçmek isteyen ana babaların gelin almak için yarış­tıkları zaman daha on yaşını yeni bitirmişti.

Ummu Şerîk (radiyallahu anha)

Ummu Şerik Künyeli Hakîm İbn Câbir´in Kızı Guzeyye

Ummu Şerik: ? Ben, Allah´ın «Mü´min kadın» dîye adlandırdığı kimseyim,» derdi.

Allah´ın kalbini İslâm´a açtığı Kureyş kadınlarından birisiydi. Mek­ke´de müslüman olmuştur. Künyesi «Ummu Şerîk»ti. Devs´li Ebu´l-As-ker´lo evliydi. Ummu Şerîk Kureyş kadınlarının evlerine gizlice girip onları İslâm´a davet etmeye başlamıştı. Sonunda Mekke müşrikleri onun yaptığı şeyleri öğrendiler ve onu yakalayıp şöyle dediler:

? Eğer kavmin olmasaydı, biz sana yapacağımızı yapardık- ki yap­mışızdır- fakat seni onlara iade edeceğiz.

Mısırlı Mariye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) şöyle buyurdu: «Mısır halkı hakkında birbirini­ze hayır tavsiyesinde bulunun. Çünkü onların bîr emniyet ve akrabalık hakkı vardır.»[1]

Rasûlüllah´ın evlerinden pek de uzak olmayan bir evde mü´minle­rin annesi lakabıyla anılmayan, ancak diğerlerine nasib olmayan ´bir şerefle, Rasûlüllah (S.A.V)´in oğlu İbrahim´e anne olmak şerefiyle mü­kâfatlanan bir cariye vardı.

Bu muhterem kadın Rasûlüllah (S.A.V)´in Mescide bitişik evlerin­den birinde oturmamakla beraber, bu evlerde oturanlar üzerinde göz­le görülür bir etkisi vardı.

Bu cariye kimdi? Rasûlüllah (S.A.V)in hayatına nasıl girmişti? Bu hayatta ne gibi bir değeri vardı?

Meymune Bintu´l-Haris (radiyallahu anha)

Bir de kendisini (mehirsiz olarak) peygambere hibe eden ve pey­gamberin de kendisini almak dilediği inanmış kadını, diğer mü´minlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere (helâl) kıldık.»

(Kur´an-ı Kerîm, Âhzâb 50)

Cahiliye devrinde Mesud İbn-Amr İbn Umeyr es-Sekâfi´yle evliydi. Daha sonra ondan ayrıldı ve Ebu Ruhm İbn Abdiluzza ile evlendi. Ebu Ruhm Meymune ile evliyken öldü. Onun adı Berre Bintu´l-Haris el-Hiiâ-liyye idi. El-Abbas İbn Abdilmuttalib´in hanımı Ummu´l-Fazl´ın kızkar-deşiydi.

Safiyye Bint Huyeyy (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) :

Onlara şöyle deseydin ya. Siz ikiniz benden nasıl daha hayırlı ola­bilirsiniz? Benim babam Harun, amcam Musa ve kocam Muhaınmed (S.A.V)´dir, buyurdu.

O, Musa´nın kardeşi Harun İbn İmran´ın torunlarındandır. Seilâm İbn Mışkem el-Kurazî´nin nikâhı altındaydı. Daha sonra ondan ayrılıp Kinane İbn er-Rabî İbn Ebi´l-Hukayk en-Nadrî ile evlenmişti.

Hicretin yedinci yılının Muharrem ayında, Rasûlüllah (S.A.V) Hen­dek savaşı sırasında kendisine karşı besledikleri kin ve düşmanlık, İs-lâmi yıkmak için hazırladıkları tuzakları ortaya çıkan mel´ûn yahûdîle-rin kökünü kurutmak için savaşa hazırlanıyordu.

Cuveyriye Bintu´l-Haris (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) Benî Mustalik kabilesinden aldığı esirleri paylaştırdığında Cüveyriye bîntu´l-Harîs Sabit b. Kays´ın veya amcazadesinin payına düştü. O da ken­disini kurtarmak için bir fiyata anlaştı. Güveyriye guzei bir kadındı. Onu gören ona hayran olurdu. Rasûlüllah (S.A.V)´e gelerek kurtulmalık fiyatında kendisine yar­dım etmesini istedi. Vallahi, o adamın kapısında durun­ca huzurum kaçtı ve benim onda gördüğüm güzelliği Rasûlüllah (S.A.V)´de göreceğini anladım.»

Mü´mînlerin Annesi Aîşe binti Ebî Bekr

O, Berre Bintu´l-Harîs İbn Ebî Dırar İbn Hubeyb İbn Cuzeyme el-Huzaî el-Mustalikıyye´dir.

Zeyneb Binti Cahş (radiyallahu anha)

Ya Rasûlâllah! Ben diğer zevceler, inden herhangi, bi­ri değilim. Onlardan her birini ya babası, ya kardeşi veya ailesi nikahladı. Yalnız beni sana Allah gökte ni­kahladı.»[1]

Rasulüllah´m (S.A.V) hala kızıdır. Annesi Urneyme Bint Abdil-muttalıb´tfr. Babası Esed İbn Huzeyme oğullarından Cahş İbn Riab İbn Ya´mur´dur. Daha önce adı Berre´ydi. Peygamber (S.A.V) onu oğlu (evlâtlığı) Zeyd İbn Muhammed (Zeyd İbn Harise) ile Allah´ın emrine uymak için evlendirdi. Berre güzelliği, gençliği, soyu ve Peygamber´e (S.A.V) yakınlığı sebebiyle büyükleniyordu.

Ummu Seleme (radiyallahu anha)

Ebû Umeyye´nin Kızı Ümmu Seleme (R.Anhâ)»

«Rasûlullah (S.A.V) Ümmi Seleme ile evlenince, güzel­liği hakkında bana anlatılanlar sebebiyle ziyâdesiyle düşündüm. Onu görünceye kadar nazik davrandım. Onun bana enfatsiandan kat kat daha güzel olduğunu gör­düm.»[1]

Zeyneb Bint Huzeyme (radiyallahu anha)

Hüzeyme´nin Kızı Zeyneb (R.Anhâ)»

«Ona yoksulların annesi [Ümmül-Mesâkîn) denmesi, onlara karşı çok merhametli ve iyiliksever olmasından dolayıdır.»

Hz. Hafsa´nın, Rasûlüllah (S.A.V)´in evine gelmesinden kısa bir süre sonra, ilk Kureyş´fi muhacirlerden bir şehidin hanımı olan Zey­neb Binti Huzeyme, mü´minlerin dördüncü annesi olarak oraya girdi.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: