warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Rasûlüllah

(Ummu Eymen) Künyeli Sa´lebe´nin Kızı Berde (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) Ummu Eymen´i göstererek :

«? Kim cennetlik bîr kadınla evlenmek arzu ederse, Ummu Eymen´le evlensin, buyurdu.»

Ashabdan Üsâme b. Zeyd´in annesi ve Rasûii Ekrem´in dadısı olan «Ümmü Eymen/künyeli Bereke bint-i Sa´lebe´dir. Kendisi Rasû-iüllah (S.A.V)´in babası Abdullah´ın Habeşli bir cariyesi olup, el-Haris İbnu´l-Hazrec oğullarından Ubeyd İbn Zeyd´le evliydi. Ubeyd´den olan ilk oğlu Eymen´e izafetle «Ummu Eymen» künyesiyle meşhur olmuş­tur.

Ummu Eymen Rasûlüliah (S.A.V)´la şakalaşır ve dâima onun hiz­metinde bulunurdu.

Rasûiüllah (S.A.V), Hz. Hadîce ile evlenince Ummu Eymen´i âzât etmiş, Hz. Hadîce Zeyd İbn Harise´yi Rasûlüllah´a hediye etmiş, o da Zeyd´i azat etmişti...

Fâtıma Bint-i Esed (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) :

«? Ömer?i Bu kadın, foens doğuran annemden son­ra annemdi... Ebû Talip´ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan bir kimse olmamıştır. Ona Cen­net elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen olarak giydirdim. Kabir hayatı kendisine mülayim ve kolay gelsin diye de, kabirde uzandım. Cebrail bana Rabbîm´den onun Cennetlik olduğuna dair haber getir­di...»

Fâtıma bint-i Esed, Hâşim oğulları kadınlarından olup Peygamberi­mizin amcası Ebû Tâlib´in eşidir.

Kendisinin gerek Ebû Tâlib´le ye gerek Peygamberimizle soyu Ha-şîm´de birleşir, ,

Fâtıma bint-i Esed, Hâşim oğullan kadınları içinde, Haşimî erke! sulbünden ilk erkek çocuğu dünyaya getiren kadındır.

Haris´in Kızı Şeymâ (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´ın (S.A.V) kızkardeşidir. Adı Huzafe´dir. Peygamberin (S.A.V) süt annesi Halîme es-Sa´diyye´nin (Halime Bint Ebî Zueyb´in)-nin kızıdır. Rasûlüllah (S.A.V) onların yanındayken o annesiyle birlikte Rasûlüllah´a bakardı.

Allah, Rasûlü´ne Mekke´nin fethini nasip edince Hevazin ve Sakîf-iilerin içlerine korku düştü. Rasûlüllah´ın kendilerine doğru da yürüye­ceğinden korkarak, Hevazîn ve Sakîf´in efendileri birbirlerine gidip:

? Artık Mekke´yi fethettikten sonra bize doğru yönelir ve Onu hiçbir şey durduramaz, dediler.

Askerleri harbe çağırıp :

?Vallahi, Muhammed ve karşılaştılar, dediler.

Ebü Zueyfa´nın Kızı Halime (radiyallahu anha)

Bu, Halime es-Sa´diyye´dir. Rasûlüllah´ın (S.A.V) süt annesidir...

Yeni doğan çocuklarını sut annelerine vermek, Kureyş ve şâir Arap eşrafının âdeti idi.

Bu da; kadınların kocaları Üe daha rahat meşgul olmalarını ve ço­cukların da kırda yaşayan Araplar içinde özellikle havasının güzelliği, rutubetinin azlığı ve suyunun tatlılığı ile tanınan yerlerde yaşayan şe­refli kabileler arasında sağlam vücudlu, sıkı etli, asaletli yetişmelerini ve düzgün, pürüzsüz konuşmayı öğrenmelerini sağlamak içindi.

Benî Sa´d b. Bekr b. Hevâzİnler, Arap kabileleri içinde dil bakımın­dan en fesâhatli olanı, en açık, en düzgün ve en pürüzsüz kcftuşanı idi.

Cahş´ın Kızı Hamne (radiyallahu anha)

Rasülüllah´ın {S.A.V) halası Umeyme Bint Abdilmuttalib´in kızıdır. Müminlerin annesi Zeyneb Bint Cahş´ın kızkardeşidir. İslâm´a ilk gi­renlerden ve beyat edenlerdendi. Mus´ab İbn Umeyr´le evlenmiş ve kardeşi Abdullah İbn Cahş´la Medine´ye hicret etmiştir, Uhud´da bu­lunmuş, susayanlara su vermiş, yaralıları taşımış ve onları tedavi et­mişti.. Müslümanlar bozguna uğrayıp Rasûlüllah (S.A.V) Medine´ye yö­nelince Hanine Bint Cahş´la karşılaştı ve ona :

? Allah´tan ecir dile, dedi. Halasının kızı :

? Kime ya Rasûlellah! dedi. Peygamber (S.A.V):

?Dayın Hamza´ya, dedi. Hamne Bint Cahş :

?İnnâ lillâhi ve itinâ ileyhi râciûn, Allah ona mağfiret etsin. Ona şehitlik mübarek olsun, dedi.

Rasûlüllah yine :

Esved´in Kızı Halide (radiyallahu anha)

Rasülüllah´ın teyzelerinden birisidir. Hicret etmiş, müslüman ol­muş ve Medine´de beyat etmiştir. Abdullah İbnu´l-Erkam İbn Abdi Ye-ğus İbn Abdi Menaf´la evlenmiştir. Görünüşü güzel mümin bir kadındı. Babası kâfirdi.

Rasûlüllah (S.A.V) bir gün Aîşe´nin yanına girdi. Orada namaz kılan bir kadın gördü. Çünkü o çok ibâdet ederdi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Aîşe! Bu kim? diye sgrdu. Aîşe :

? Senin teyzelerinden birisi diye cevap verdi. Rasûlüllah (S.A.V) :

? Benim bu memleketteki teyzelerim gurbettedirler, Bu, telerimden hangisi? dedi.

Aîşe :

? Bu, senin teyzen Halide Bintu´l-Esved İbn Abdi Yeğus´tur, de­di.

Peygamber (S.A.V) :

Abdülmuttalib´ın Kızı Safiyye (radiyallahu anhâ)

Safiyye, Allah´ın dinini korumak için müşrik bir erkeği öldüren ilk müslüman kadındır.»

O, Rasûlüllah´ın (S.A.V) halasıdır. Hamza ibn Abdilmuttalib´in kız-kardeşidir. Annesi: Hz. Âminenin kızkardeşi Hâle Bint Vehb, Rasûlüi-lah´ın (S.A.V} teyzesiclir. Safiyye Bint Abdilmuttalib´le ilk evlenen el-Harîs İbn Harb İbn Umeyye´dir. Eİ-Harîs ölünce Safiyye, Hz. Hadîce´-nin kardeşi el-Avvam ibn Huveylid İbn Esed´le evlenmiştir. Safiyye el-Avvam´la olan evliliğinden ez-Zubeyr, es-Saib ve Abdulkabe´yi do­ğurmuştur. Yüce Allah, yeğeni Muhammed´i peygamber olarak gön-derince ez-Zubeyr müslüman oldu. Annesi Safiyye ona:

Abdülmuttalib´in Kızı Ervâ (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´ın (S.A.V) halasıdır. Umeyr İbn Vehb İbn Abdi Kusayy´-Ia evliydi. Umeyr´le olan evliliğinden Tuleyb adlı oğlu oldu. Umeyr´den sonra Kelde {Ertat) İbn Abdi Menaf İbn Abdiddar İbn Kusayy´la evlendi. Onunla olan evliliğinden de Fâtıma adlı çocuğunu doğurmuştu.

Oğlu Tuleyb İbn Umeyr müslüman olunca annesine:

? Ben müslüman olup Muhammed´e tabi oldum, dedi. Erva Bint Abdilmuttalib de şöyle dedi:

? Senin yardım ve desteğine en lâyık kimse hala oğlundur (Ra-sûlüilah´dır).

Tuleyb İbn Umeyr :

? Anneciğim! Peki senin müslüman olmana ve ona tabi olmana ne mâni oluygr? Bak, kardeşin Hamza da müslüman oldu, dedi.

Erva Bint Abdilmuttalib :

Hz. Fâtıma (radiyallahu anha)

Hz. Ali (r.a), talebelerinden birine Hz. Fâtıma´yı şöyle tarif ediyordu :

«O, el değirmenini kendi eli ile çevirirdi, bu yüz­den de elinde izler kalmıştı. Su testisini kendisi dol­durur getirirdi, testinin ipi omuzlarında iz yapmıştı. Evin her tarafını o süpürür, temizlerdi, bundan dolayı da elbiseleri kirlenirdi...»

Rasûlüllah´ın (S.A.V) kızlarının en küçüğü ve en çqk sevdiği kı­zıydı. Rasûiüllah´ın kızlarının dördüncüsüdür. Peygamberlik gelmeden beş yıl önce Kâ´be´nin yenilenmesi sırasında doğmuştur.

Ummu Kulsum (radiyallahu anha)

Peygamber´in (S.A.V) kızıdır. Annesi Hz. Hadîce´dir. Rasûlüllah´a peygamberlik geimeden önce onunla Uteybe îbn Ebî Leheb İbn Abdilmuttalib evlenmişti. Allah Ta´ala Muhammedi (S.A.V) peygamber ola­rak gönderip «Ebû Leheb´in elleri kurusun. Kurudu da ayetini indirin­ce Ebû Leheb oğlu Uteybe´ye :

? Onun kızını boşamazsan başın başıma haram olsun yüzyüze gelmeyeyim), dedi.

Uteybe, daha onunla yatmamışken, .Ummu Kulsum´dan ayrıldı. Ummu Kulsum annesi Hz. Hadîce, kizkardeşleri Zeyneb Rukayye ve Fatıma müslüman olup kadınlar Rasûlüllah´a (S.A.V) bey´at ettikleri sı­rada müslüman olmuştur.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: