warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Rasûlüllah

Havle Bint Hakîm (radiyallahu anha)

Doğudan sabahın ışıklan belirmiş Rasûlüllah´ın ordusu Malik İbn Avf en-Nasrî´nin ordusundan, Sakiften ve onlara katılanlardan bozguna uğrayanları kovmak için Taife doğru yürümeye hazırllanmıştı. Havle Bint Hakîm´in hayalî Mekke´ye gitti...

Havle kendini kocası Osman İbn Maz´unûn neş´eli olarak yanın; geldiği günde buldu. Osman´a :

? Ne var ne yok Ebu´s-Saib? diye sormuş. Osman îbn Maz´un da:

? İyilik var, Ummu Şerîk! Muhammed´e (S.A.V) tabi oldum. Evet, onüç kişiden sonra ben de müsiüman oldum. İnşaallah gece olunca kardeşim Kudame ve Abdullah´la birlikte ona gideceğim, demişti.

Bunun üzerine Havle Bİnt Hakîm :

? Ben de Ebu´s-Saîb! demiş. Osman İbn Maz´un gülerek:

Hassane el-Muzeniyye (radiyallahu anha)

Kurayş kadınlarının hanımefendisi (Tahire) Hz. Hadîce´nin arka­daşıydı. Hadîce´yi ziyarete gelirdi. Adı Cusame´ydi. Peygamber (S.A.V) ona :

? Sen Hassane´sin [1] dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) mü´minlerin annesi Hadîce öldükten sonra ona:

? Vefakârlık imandandır, derdi.

Yaşlı bir kadın Rasûlüllah´a geldi. Rasûlüllah´in yanında Hz. Aîşe vardı. Peygamber (S.A.V) ona :

? Sen kimsin? dedi. Yaşlı kadın ona :

? Ben Cusame el-Muzeniyye´yim, dedi. Rasûlüllah {S.A.V) :

? Hayır, sen Hassane el-Muzeniyye´sin. Nasılsınız? Şimdiye ka­dar nasıldınız? dedi.

Hassane el-Muzeniyye :

? İyiyim. Anam babam sana feda olsun, ya Rasûlüllah! dedi. Hassane çıkınca Hz. Aişe, Rasûlüilah´a :

Bereke el-Habeşiyye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´ın [S.A.V) ashabı ikinci defa Habeşistan´a hicret etti­ğinde Ramle Bint´Ebî Sufyan´la kocası Ubeydullah İbn Cahş da gittiler. Ramle, orada kendisine hizmet etmesi için Bereke el-Habeşiyye´yi ya­nına aldı. Ramle hamile kaldı.

Adını Habîbe koyduğu bir kız çocuğu do­ğurdu. Kendisi de Ummu Habîbe diye künye aldı. Rasûlüilah [S.A.V) Amr İbn Umeyye ed-Damrî´yi, birisi Necaşî´yi İslâm´a davet eden, di­ğeri de, ondan Ummu Habîbe Bînt Ebî Sufyan´ı kendisiyle evlendirme­sini isteyen iki mektup yazdı.. Necaşî, Rasûlüllah´ın [S.A.V) isteğine olumlu cevap verdi.

Ummu Habîbe Medine´ye Bereke´yle birlikte döndü. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

Kays´ın Kızı Umeyye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V] Medine´ye yerleşip, Allah (C.C] orada dinîni açıklayıp yanında yer alan Muhacir ve Ensar´la Rasülüllah´i sevindirin­ce Umeyye Bînt Kays el-Gıfariyye Medine´ye hicret etti, müslüman ol­du ve Rasûlüllah´a bey´at etti.

Rasûlüllah (S.A.V), Kureyş´in Mekke´ye girmesine ve Beyt-i Haram´ı ziyaret etmesine engel olduğu Hudeybîye anlaşmasından sonra Medine´ye döndüğünde yahudiler:

? Muhammed saltanat ve mülkünün temelinde meydana gelen zayıflıktan dolayı Kureyş eşrafının ağır şartlarını kabul etti, dediler.

Rukayka kızı Umeyme (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´ın [S.A.V) hanımı Hz, Hadîce´nin kızkardeşi Rukay­ka´nın kızı Umeyme Bint Rukayka bint Huveylid İbn Esed´dir. Umeyme Rasûlüllah´ın (S.A.V) çocuklarının teyzesinin kızıdır. Umeyme Bint Ru­kayka Rasûlüllah´a [S.A.V] bey´at eden kadınların arasında geldi, On­lar :

? Ya Rasûlüllah! Sana, Allah´a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hır­sızlık yapmamak, zina yapmamak, çocuklarımızı öldürmemek, önden ve arkadan iftira etmemek, marufu yapmada sana isyan etmemek üze­re bey´at ediyoruz, dediler.

Rasûlüllah (S.A.V] :

? Gücünüzün yettiği konularda buyurdu. Onlar :

? Allah ve Rasûlü bize kendimizden daha merhametlidir dediler. Sonra kadınlar :

Umeys´in Kızı Esma (Radiyallahu anha)

Habeşistan´a ve Medine´ye olmak üzere iki hic­retlerinden dolayı, Rasûlüllah´ın övgüsüne mazhar olan iki hicret sahibi kadınlardandır...»

Esma Bint Ebî Bekr (radiyallahu anha)

(Allah (C.C), bu kuşağını Cennette iki kuşak­la değiştirsin) diye Rasûlüllah S.A.VJ´în duasına lâyık olan mübarek hanım sahâbî...»

Bu hanım sahâbîmiz; şerefi bütün yönlerinden elde etmiştir. Ba­bası sahâbîdir, dedesi sahâbîdir. Kizkardeşi sahâbi ve mü´mirilerin an-nesidir. Kocası sahâbîdir, oğlu sahâbîdîr...

Babası; sağlığında Rasûlüllah (S.A.V)´in dostu, vefatından sonra halîfesi olan Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk´tır...

Dedesi; Hz. Ebû Bekir´in babası Ebû Atîk´tır... Kızkardeşi; mü´minlerin annesi Hz. Âişe (r. anhâ)dır. , Kocası; Rasûlüllah (S.A.V)´in dostu ez-Zubeyr İbnu´l-Avvâm´dır. Oğlu; Abdullah İbnu´z-Zubeyr´dir...

Meymûne Bint Saîd (radiyallahu anha)

Rasulullah´ın (S.A.V) âzâtlı kölesiydi. Meymûne şöyle der:

? Rasûlüllah´a (S.A.V) oruçluyken hanımını öpen bir kişi hakkın­da soruldu. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurdu:

? Orucunu bozar.

Yine Meymûne Bint Saîd anlatır:

?Rasûlüllah´a S.A.V) Veled-i Zina (piç) hakkında soruldu. Rasû­lüllah (S.A.V) şöyle cevap verdi:

?Onda hayır yoktur. Kendileriyle cihada gittiğim ayakkabılar ve­led-i zinayı azat etmemden bana daha sevimlidir.

Meymûne Bint Said şöyle anlatmıştır:

? Ya Rasûlellah! Bize Beytul Makdis´i tarif eder misin? Rasûlüllah şöyle cevap verdi :

? Orast mahşer ve dirilme yeridir. Oraya gidin ve orada namaz ki I m.

Meymûne Bint Saîd şöyle dedi:

Ummu Rafi (radiyallahu anha)

Hz. Hamza; O, Rasûlüllah´ın (S.A.V) mevlâsı (azatlı kölesi) Ebû Rafi´in hanımı Selmâ´dır. Ummu Rafi´ Selmâ, Rasûlullah´a hizmet ederdi.

Ummu Rafi anlatır:

? Rasûlüllah´a (S.A.V) bir yara isabet ettiği zaman, onun üzerine kına basmamı emrederdi.

Rasulullah´ın(a.s.) Hizmetkarı Havle (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´tan (S.A.V) vahiy kesilince veya ara verilince, Ebu Leheb´in hanımı Ummu Cemil bazı Haşim oğullarının evine girip şöyle derdi :

? Muhammed´e Rabbi darıldı ve onu terketti.

Rasûlüllah (S.A.V) Cebrail´le (A.S) geleceği bir saati kararlaştır­mıştı. O saat geldi. Fakat Cebrail gelmedi.. Peygamber ES.A.V).:

? Havle! Rasûlüllah´ın evinde ne oldu? Cebrail bana gelmiyor? diye sordu.

Havle :

? Ya Rasûlellah! Vallahi haberim yok, dedi. Rasûlüllah üzerine elbisesini alıp dışarı çıktı. Rasûlüllah´ın hizmetkârı kendi kendine şöyle dedi:

? Evi hazırlayıp süpürseydim.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: