warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Rasûlüllah

Leylâ bint Ebî Hasme (radiyallahu anha)

Leylâ bint Ebî Hasme, Medine´ye hevdec İçinde hicret eden ilk kadın şahabıdır.»

Âmir İbn Rabîa´nın hanımıydı. İkisi de ilk müslüman olanlardandı. Kocası Âmir, Zeyd İbn Nufeyl´in şöyle dediğini duymuştu:

? Ben, İsmail´in soyundan ve Abdullmuîtalib oğullarından bir peygamber bekliyorum. Kendimin ona yetişeceğini zannetmiyorum. Ben ona inanıyor ve onu tasdik ediyorum. Onun bir peygamber olduğu­na şehâdet ediyorum. Eğer sen uzun yaşarsan onu görürsün. Benden ona selâm söyle. Açık bir şekilde onun vasıflarını sana bildireceğim.

Âmir bn Rabîa :

? Haydi söyle, dedi.

Zeyd İbn Amr İbn Nufeyl anlattı:

fatıma Bintu´l-Hattab (radiyallahu anha)

Künyesi Ummu Cemîl Bintu´l-Hattab´tı. Ömer İbnu´l-Hattab´ın kiz-kardeşidir. Onunla Saîd İbn Zeyd İbn Amr İbn Nufey! evlenmişti. Ken­disi ve kocası Rasûlüllah (S.A.V) el-Erkam İbn Ebi´I-Erkam el-Mahzumî´nin evine girmeden müslüman olmuşlardı. Erkek kardeşi Hz. Ömer´den önce müslüman olmuş ve onun da müslüman olmasına se­bep olmuştu. Ebû Cehl İbn Hişam Hicr´de durup şöyle demişti:

? Ey Kureyş topluluğu! Muhammed ilâhlarınıza hakaret etti. Akıl­larınızı çeldi. Sizden önce yaşayan kimselerin ateşe düştüklerini iddia etti. Kim Muhammed´i öldürürse ona yüz kırmızı ve siyah deve ve bin okıyye gümüş.... var.

Ömer İbnu´l-Hattab da :

?Onların sahibi benim, demişti.

Ummu Mâbed Künyeli Hâlid´in Kızı Atike (radiyallahu anha)

Rüzgâr, kül gibi toprak yağdırıyordu. Bundan dolayı o seneye Amu´r-ramade [1] adı verildi {Hicretin 18. yılı). Mü´minierin emîri Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Osman, Abdurrahman İbn Avf, el-Abbas İbn Abdil-muttalib, Usâme İbn Zeyd, Useyd İbn Hudayr ve Abdullah İbn Mes´ud´la birlikte Rasûlüllah´ın mescidinde oturuyorlardı. Abdurrahman İbn Avf şöyle dedi :

? Mü´minlerin emîri! İnsanlar şiddetli bir açlık, kuraklık ve kıt­lıkla karşılaştılar. Açlık o dereceye geldi ki yabanî hayvanlar insanlara sığınmaya başladılar.

Hz. Ömer (R.A) konuşmayıp sükûtu tercih etti. Useyd İbn Hudayr;

? Öyle ki insan, koyunu kesip pis yerlerini dahi yer hale geldi, dedi.

Abdullah İbn Abdişems´in kızı Eş-Şifâ (radiyallahu anha)

Hicretten önce müslüman olmuş, Peygamber´e [S.A.V) bey´at et­miştir. Akıllı ve faziletli kadınlar sahâbîlerdendi. O Medîne´ye hicret edince, Rasûlüllah [S.A.V) onu Medine´deki oymaların yanında bulu­nan bir eve yerleştirdi. Oğlu Süleyman´la birlikte oraya yerleşti. Araplar arasında yazı yazmanın az olduğu bir sırada Arapça yazı yazardı.

Cahiliye devrinden kalma bir muskası vardı. [Nemle) hastalığına tutulmuştu. Bu muskayı onun için takıyordu. [Âsim´m ifadesine göre Nemle hastalığı taşra Türkçesinde Siyircik ve Isırga adıVeriIen ateşli ve bulaşıcı bir nevi sivilcelerdir.)

Eş-Şifa Bİnt Abdillah şöyle demiştir:

? Ya Raşûlellah! Ben Cahiliye´de muska yazardım.. Onları sana göstermek istiyorum.

Süheyl İbn Amr´ın Kızı Sehle (radiyallahu anha)

Önce müsiüman olanlardandır. Kendisi ve kocası Ebu Huzeyfe İbn Utbe İbn Rabîa, müslümanlar el-Erkam îbn Ebî´l-Erkam el-Mahzu-mî´nin evine girmeden önce Rasûlüllaha (S.A.V) bey´at etmiştir. Koca­sıyla birlikte iki defa Habeşistan´a ve Mekke´den Medine´ye hicret et­miştir.

Sehle Bint Süheyl, Ebu Huzeyfe´nin azatlı kölesi Salim´i evlât edin­mişti. Salim kendisinin yanına girerdi. Bunun üzerine Sehle :

? Ya Rasûlüllah! Biz Salim´i çocuk görüyorduk. O da yanıma gi­riyordu. Artık o adam sınıfına girdi. Şimdi de yanıma geliyor. Ben bu konuda Ebû Huzeyfe´nin içine bir şüphe düşebileceğini zannediyoru Sen bu konuda ne dersin? dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Onu emzir, mahrem olursun, buyurdu.

İslâmın İlk Kadın Şehidi Habbât´ın Kızı Sumeyye (radiyallahu anha)

Ammâr İbn Yâsir´in annesi Sumeyye Bint Habbât´tır. Ebu Huzeyfe İbnu´l-Muğîre´nin azatlı kölesiydi. Yâsir, kardeşini aramak için Yemen´den gelip, Mekke´de yerleşmiş ve Ebû Huzeyfe´nin müttefiki idi. Ebû Huzeyfe, Sumeyyeyi Yâsir´le evlendirdi. Sumeyye Ammâr´ı doğu­runca Yâsir´i âzât etti. Yâsir oğiu Ammâr, Abdullah ve hanımı Sumey­ye İslâm´a ilk girenlerdendir.

Hâtem Et-Tâî´nin Kızı Seffâne (radiyallahu anha)

Babası cömertlikte darb-ı mesel olan bu cömertleri tarif için «Hâtem´den daha cömert» denilen Hâtem et-Tâî idi. Erkek kardeşi Adiyy İbn Hâtem ise kavmi arasında mirba ile (Cahiliye´de reisin aldığı, ga­nimetin dörtte biri) geçinip gidiyordu. O, Rasûiüllah´ın ashabının gel­diğini haber alınca dindaşlarına katılmak için Şam´a kaçmıştı.

Hz. Ali (R.A.) Tay´ kabilesine baskın yaptı ve müslümanların Tay´-lılan öldürmelerine karar verdi. Onlara :

? «Lâîlâhe illâ´llah» deyin canınızı ve malınızı kurtarın, dedi. Kadınlar Seffâne Bint Hâtem´e :

? Onlar develerin mîras alındığı gibi kadınları mîras olarak dağı­tıyorlar, dediler.

Seffâne Bint Hâtem :

? Nasıl? dedi : Kadınlar:

Suayra el-Esediyye (radiyallahu anha)

O, yün, kıl ve lif toplayarak ve onları eğirerek büyük bir ip yuma­ğı yapmak suretiyle geçimini sürdürüyordu. Yumak ona ağır gelince eğirip katladığı ip yumağını bozdu. Suayra hakkında şu âyet nazil ol­muştur: «İpliğini iyice eğirip katladıktan sonra bozan kadın gibi olma­yın» [1]

Yani şöyle buyurmuştur :

?Ey Kureyş topluluğu! Suayra gibi olmayın. Kesinleştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın.

Suayra Rasûlüllah´a gelip :

? Ya Rasûlellah! Bende şu hastalık (delilik) var. Benim has ğım´ı iyileştirmesi için Allah´a duâ et, dedi.

Peygamber, (S.A.V) :

? Dilersen Allah´a duâ ederim. Sana afiyet verir ve senin iyilik ve kötülüklerini tesbit eder. İstersen, sabret, sana cennet verilsin, dedi.

Suayra :

Ebû Muaviye´nîn Kızı Zeyneb (radiyallahu anha)

O, Sakifli Ebû Muaviye´nin kızı ve yüce sahabî Abdullah İbn Mes´ud´un (Ummu Abd´in oğlu) hanımıdır. Önce müslüman olanlardan­dır. Kocası İbn Mes´ud´la birlikte Medîne´ye hicret etmiştir.

Rasûlüllah (S.A.V) bir gün sabahleyin çıkıp kadınların yanına gel­di ve onların karşısına durup :

? Ey kadınlar topluluğu! Ben, siz kadınların cehennem halkının çoğunluğunu teşkil ettiğinizi gördüm. Gücünüzün yettiği şeylerle Al­lah´a yaklaşın, dedi.

Zeyneb Bint Ebî Muaviye kadınlar arasındaydı. Hemen kocası Ab­dullah İbn Mesud´a gidip Rasûlüllah´ın (S.A.V) söylediklerini, ona ha­ber verdi. Kendisine ait bir zîneti aldı. İbn Mesud ona sordu :

? Bu zîneti nereye götürüyorsun? Sakîfli Zeyneb Bint Ebî Muaviye :

Vehb´in Kızı Rukayka (radiyallahu anha)

Ebû Tâlib ölünce Kureyş, Peygamber´e (S.A.V) amcas Ebû Tâlib´in sağlığnda yapamadıkları eziyet ve hakaretleri yaptılar.. Rasûlüllah (S.A.V) Sakîf´ten yardım istemek üzere çıktı. Onların, Allah´ın katın­dan getirdiklerini kabul edeceklerini zannetti. Rasûlüllah Taife varın­ca Sakîf´în ileri gelenlerinden ve eşrafından olan üç kardeşe gitti. Bunlar: Amr İbn Umeyr İbn Avf´in oğullan Abduyaleyl, Mes´ud ve Hubeyb´ti. Bunların birisinde Cumah oğullarından Kureyşli bir kadın var­dı. Rasûlüllah (S.A.V) onların yanına varıp oturdu. Onları Allah´a davet etti.

Onlara İslam´a yardımcı olmalarını, kendisine karşı çıkan kavmi­ne karşı birlikte hareket etmelerini söyledi.

Mes´ud İbn Amr İbn Umeyr:

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: