warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Rasûlüllah

Sad´ın Kızı Sehle (radiyallahu anha)

Yüce Sahâbî Sehl İbn Sa´d´ın kızkardeşidir.. Müslüman olup Beni Saide kadınlarından bir grupla birlikte bey´atettj.. Kabileler Medine´yi kuşattığında Sehl Bint Sa´d, Ummu Âmir el-Eşheliyye´nin içinde ye­mekle gönderdiği bir tabağı Rasûiüllah´a [S.A.V) götürdü. Rasûlüllah (S.A.V) çadırdayken yanında Ummu Seleme de vardı. Ummu Seleme ihtiyacı kadar yedikten sonra Peygamber (S.A.V) dışarı çıktı ve Ra­sûlüllah´ın (S.A.V) tellâlı şöyle seslendi :

? Akşam yemeğine gelîn.

Hendek savaşında bulunanlar tabaktan doyuncaya kadar yediler. Ama tabak olduğu gibi duruyordu.

Sehfe Bint Sa´d es-Saidiyye :

? Yâ Rasûlellah! Kadın kocasının gözüne gireeck birşey yapabi­lir mi? diye sordu.

Peygamber (S.A.V) :

Ravda (radiyallahu anha)

Hicrette, Rasûiüllah´ın (S.A.V) kafilesi Veda yokuşuna vardığında,´kadınlar ve çocuklar onu :

Veda yokuşundan doğdu dolunay bize! Allah´a davet eden olduğu sürece, Şükretmemiz gerekir halimize. Ey bize gönderilen Peygamber! Sen

Boyun eğmemiz gereken bîr emirle geldin bize! diyerek karşıladılar.

Rasûiüllah´ın (S.A.V) gelişi sebebiyle Medîne halkının yüzlerini sevinç ve memnuniyet kaplamıştı. Medine´deki her şeyi aydınlatmıştı. Medîne´li bir hanım hizmetçisine :

? Ravda! Kalk, kapının yanına git. Ö adam geldiği´zaman bana haber ver, dedi.

Nu´man İbn Amir´in Kızı Eş-Şemus (radiyallahu anha)

Medîne´li halk, güneşin harareti artıncaya kadar Rasûlüllah´ın hic­retini bekledi. Altında oturabilecekleri bir gölge bulamayınca evlere girdiler.. Onu ilk gören kişi bir yahudi oldu. Yahudi avazı çıktığı kadar bağırdı:

? Ey Kayle oğulları (yahudiler) : İşte beklediğiniz o şerefli zat geldi.

Halk, Ebû Bekr´le birlikte bir hurma ağacının gölgesinde dinlen­mekte olan Rasûlüllah´ı karşılamaya gitti.

Es-Şemus Bîntu´n-Nu´man İbn Âmir İbn Mucemma el-Ensariyye şöyle anlatır:

? Rasûlüllah´la (S.A.V) arkadaşı geldiler. Medine halkı da onu görmek için çıktı. Hatta kız çocukları onu görünce: Hangisi o? Hangisi o? Ona benziyen hiç kimseyi görmedik! diyorlardı.

Rufeyde El-Eslemiyye (radiyallahu anha)

Rufeyde el-Eslemiyye ki müslüman olup Rasûiüllah´a (S.A.V) bey´at etmiştir. Yaralıları tedavi etmek üzere Rasûlüllah´la (S.A.V) bir­likte savaşa çıkıyor ve kendini kimsesiz müsiumanlara hizmete adı­yordu. Kabîleler gelip Medine´yi kuşattıklarında Hibban İbnu´l-Arika Evs´in lideri Sa´d İbn Muaz´a bir ok atmış o da kolundaki ana damarı koparmıştı. Rasûlüllah (S.A.V) Sa´d´in kavmine:

? Yakından ziyaret edebilmem için onu Rufeyde´nin çadırına gö­türün, dedi.

Rufey´de Sa´d İbn Muaz´ı tedavi etmeye başladı.. Peygamber (S.A.V) akşamleyin Sa´d´a uğruyor ve ona :

?Gününü nasıl geçirdin? diye soruyordu. Ona sabahleyin uğruyor ve :

Nadr´ın Kızı Er-Rubeyyi (radiyallahu anha)

Yüce sahabî Enes İbnu´n-Nadr´ın kızkardeşi ve Rasûlüllah´m hiz­metkârı Enes İbn Malik´in halasıdır. Müslüman oldu ve Rasûlüllah (S.A.V) Medine´ye gelince bey´at etti. O, Harîse İbn Suraka´nın anne-sidir.

Er-Rubeyi´ Bintu´n-Nadr anlatır:

? Bana Harise´nin ölüm haberi geldiğinde RasûlüMah´a (S.A.V) gittim ve ona şöyle dedim: Yâ Rasûlüllah! Harise´nîn benim yanımdaki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse sabreder, Allah´tan sevabını bekle­rim. Cennette değilse, çok ağlarım ve sen benim ne yapacağımı bili­yorsun.

Peygamber (S.A.V}:

? Umma Harise (er-Rubeyyi)! Cennet bir tane değildir. Birçok cennet vardır. Harise cennetlerin en üstünündedir.. O, Firdevs´tedlr.

Muavviz İbn Afra´nın Kızı Er-Rubeyyi (radiyallahu anha)

Gecenin zifiri karanlığı Medine´nin üzerine çökmüştü. Kuşem İb­nu´l-Abbas İbn Abdilmuttaiib, Ömer İbn Ebî Seleme el-Mahzumî ve Ebû Musa´l-Eş´arî oturup sohbete başladılar. Konuşmaları er-Rubeyyi´ Bint Muavviz İbn Afra´nın kulağına da ulaşıyordu.

Ömer İbn Ebî Seleme şöyle konuştu :

? Mü´minlerin emîri Osman valilerine haber gönderdi. Bunun üzerine hac mevsiminde Abdullah İbn Amir, Abdullah İbn Sa´d ve Muaviye İbn Ebî Sufyan onun huzuruna geldiler. Onlarla birlikte Saîd İb-nu´l-As´la kardeşi Amr İbnu´l-As da içeri alındı.

Kuşem İbnu´l-Abbas sordu :

? Bu dönen fitne savaşına sebep olmalarından sonra mü´minle­rin emîri onlara ne dedi ki?

Havle Bintu´l-Yemân (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´ın (S.A.V) sırdaşı Huzeyfe İbnu´l-Yeman´ın kızkardeşî-dir. Rasûlüllah (S.A.V) Mekke´den Medîne´ye hicret ettiğinde el-Yemân oğlu Huzeyfe ve kızı Havle de gidip müslüman oldular.

Havle Bintu´l-Yemân şöyle anlatır;

? Rasûlüllsh´a (S.A.V) gelip şöyle dedim : Ben hayız gören bir kadınım. Benim sadece bir elbisem var. Nasıl yapacağımı bilemiyo­rum? Ya Rasûlellah!

Peygamber (S.A.V) :

?Temizlendiğinde elbiseni yıka ve o üzerindeyken namaz kıl, dedi. Havle Bintu´l-Yemân :

? Ya Rasûlellah! Onda kan izleri görüyorum, dedi. Rasûlüllah (S.A.V) :

? Onu yıka, izi sana zarar vermez, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) : Havle Bintu´l-Yemân´la bazı kadınların konuş­tuklarını görüp onlara :

Kays İbn Kahd'ın Kızı Havle (radiyallahu anha)

Allah'ın ve Rasulü?nün aslanı, Hz. Peygamber?in amcası Hamza İbn Abdilmuttalib Yesrib?e hicret edince Neccar oğullarından Hazrecli Havle Bint Kays İbn Kahd?lie evlendi. Rasulullah (s.a.v.) onun ziyaretine gelirdi. Bir gün Rasulullah (s.a.v.) ve amcası Hamza onun yanına geldiler. O bir yemek yaptı. Yemeği yediler. Rasulullah (s.a.v.) şöyle sordu:

-Size hataların keffaretlerini vereyim mi?

Onlar:

-Evet haber ver ya Rasulallah! dediler.

Rasulullah (s.a.v.):

-Güçlüklere rağmen abdesti tam almak, mescidlere adımları çoğaltmak ve namazdan sonra namaz beklemektir.? buyurdu.

Havle binti Kays anlatır:

Huzam El-Ensariyye´nin Kızı Hansa (radiyallahu anha)

Hansa Bint Huzam, Enis İbn Katâde el-Ensarî´nin nikâhı altındaydı. Enîs´le birlikte Rasûlüllah´a gidip bey´at etti.

Kureyş Ehabîş´le ve onlara uyan, Kinane ve Tihame ve diğer kabi­lelerle birlikte Bedir savaşının intikamını almak için gelince Hansa Bint Huzam def ve darbukalarıyla birlikte Kureyşlî kadınların geldik­lerini gördü. Kocasına haber verdi. Enîs İbn Katâde İbn Rabîa Rasûlül­lah´a [S.A.V] gidip hanımının gördüklerini anlattı. Rasûlüllah (S.A.V) şöyle buyurdu :

Huleyde Bint Kays (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´a (S.A.V) ilk bey´at eden, Kible´ye ilk yönelen, malının üçte birini ilk vasiyet eden, nakîb-ierden biri olan el-Berâ İbn Ma´rur´un hanımı Huleyde Bint Kays Er. anhâ)»

E!-Berâ İbn Ma´rur´un hanımı Huleyde Bint Kays, gözlerini yolun sonuna dikti. Cariyesini göremeyince canı sıkıldı. Kendisinin oruçlu olduğunu bilmiyor muydu. Ona bir dirhem vermiş ve er-Rabab Bint Rabîa´nın dükkânına gitmesini istemişti. Yoksa o parayı mı kaybet­mişti. Niçin dönüp paranın kaybolduğunu söylememişti? Onun dövül­mesinden korkuyordu. Nezamandan beri bir cariyesinin yüzüne sopa kaldırılıyordu. Yoksa o dükkânı kapalı mı bulmuştu.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: