warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Peygamber

Karnesi sağdan verilenler!

Karne, sonuç demektir. Bir yıllık emeğin sonucunu, karne ile görür öğrenci. Birçok imtihan sonucunda, karne alır her öğrenci. Diploma, lise / üniversite eğitimini tamamen bitirince alınır.

Tüm hocalar, öğrencilerini imtihan etmeden önce, imtihan edecekleri konular hakkında bilgi verirler. Önce konular işlenir, sonra konular hakkında imtihan edilir öğrenci. Tüm imtihanlar bitince karnesini, okul bitince de diplomasını alır her öğrenci.

Lübeyne Hatun (radiyallahu anha)

Lübeyne Hatun; Müemmel b. Habib... Oğullarının cariyesi iken, Hz. Ömer´den önce müslüman olmuştu.

Hz. Ömer, müslüman olmadan önce müşrik iken, müslümanlıktan döndürmek için Lübeyne Hatun´a en ağır işkenceleri yapardı.

Hassan b. Sabit derki : «Ben, Umre hacısı olarak Mekke´ye var­mıştım. Peygamber (S.A.V) halkı İslâmiyete davetle uğraşıyor,ashabı da işkencelere uğratılıyorlardı.

Ömer b. Hattab´ın başucuna dikildim. Kendisi beline izar tutun­muştu. Müemmel oğullarının cariyesinin boğazını elleri gevşeyip yan­larına düşünceye kadar sıktı, durdu!

Kendi kendime (öldü artık kadıncağız) dedim. Sonra onu bırakıp Zinnîre´nin üzerine yürüdü. Ona da bunun gibi yaptı.

Ummu Atıyye el-Ensariyye (radiyallahu anha)

Medine´de cenazeleri yıkayan Nuseybe Bint Ka´b´tir [1] Müslüman olup Rasûlüllah´a bey´at etmiştir.

Ummu Atiyye şöyle der:

? Ben yedi savaşta Rasûlüllah´la (S.A.V) birlikte bulundum. On­lara yemek yapar, geride kalan eşyalarını toplardım, yaralıları tedavi eder, hastalara bakardım.

Rasûlüllah´ın kızı ve Ebu´l-As İbnu´r-Rabî´in hanımı Zeyneb ölün­ce Peygamber (S.A.V) Ummu Atıyye el-Ensariyye ve yanındakilere şöyle dedi:

Ummu Haram (radiyallahu anha)

O, Rasûlüllah´ın halasıdır. Ummu Haram, Hazrec kabilesinin lideri ve Akabe gecesi Rasûlüllah´a (S.A.V) bey´at eden oniki nakîb´ten biri olan Ubâde İbnu´s-Samît´in nikâhı altındaydı,. O, Peygamber (S.A.V)´e bey´at ettiğinde Ummu Haram da ona bey´at etti. Rasûlüllah CS.A.V) takva üzere inşa edilen ilk mescidde namaz kılmak için Küba´ya gitti­ğinde, Ummu Haram Bint Milhan´ın evine gitti. O da Rasûlüllah´a [S.A.V) yemek yedirdi.

Bir gün Rasûlüllah (S.A.V] Ummu Haram´ın yanına gitti. Ummu Ha­ram ona yemek ikram etti ve başını tarayıp temizledi. Peygamber [S.A.V) onun evinde öğle uykusuna yattı ve uykusundan gülerek kalktı:

Ummu Haram sordu :

?Yâ Rasûlellah! Seni güldüren nedir?

Rasûlüllah (S.A.V) ;

Sad´ın Kızı Sehle (radiyallahu anha)

Yüce Sahâbî Sehl İbn Sa´d´ın kızkardeşidir.. Müslüman olup Beni Saide kadınlarından bir grupla birlikte bey´atettj.. Kabileler Medine´yi kuşattığında Sehl Bint Sa´d, Ummu Âmir el-Eşheliyye´nin içinde ye­mekle gönderdiği bir tabağı Rasûiüllah´a [S.A.V) götürdü. Rasûlüllah (S.A.V) çadırdayken yanında Ummu Seleme de vardı. Ummu Seleme ihtiyacı kadar yedikten sonra Peygamber (S.A.V) dışarı çıktı ve Ra­sûlüllah´ın (S.A.V) tellâlı şöyle seslendi :

? Akşam yemeğine gelîn.

Hendek savaşında bulunanlar tabaktan doyuncaya kadar yediler. Ama tabak olduğu gibi duruyordu.

Sehfe Bint Sa´d es-Saidiyye :

? Yâ Rasûlellah! Kadın kocasının gözüne gireeck birşey yapabi­lir mi? diye sordu.

Peygamber (S.A.V) :

Nadr´ın Kızı Er-Rubeyyi (radiyallahu anha)

Yüce sahabî Enes İbnu´n-Nadr´ın kızkardeşi ve Rasûlüllah´m hiz­metkârı Enes İbn Malik´in halasıdır. Müslüman oldu ve Rasûlüllah (S.A.V) Medine´ye gelince bey´at etti. O, Harîse İbn Suraka´nın anne-sidir.

Er-Rubeyi´ Bintu´n-Nadr anlatır:

? Bana Harise´nin ölüm haberi geldiğinde RasûlüMah´a (S.A.V) gittim ve ona şöyle dedim: Yâ Rasûlüllah! Harise´nîn benim yanımdaki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse sabreder, Allah´tan sevabını bekle­rim. Cennette değilse, çok ağlarım ve sen benim ne yapacağımı bili­yorsun.

Peygamber (S.A.V}:

? Umma Harise (er-Rubeyyi)! Cennet bir tane değildir. Birçok cennet vardır. Harise cennetlerin en üstünündedir.. O, Firdevs´tedlr.

Salebe´nin Kızı Havle (radiyallahu anha)

Hatıralar Havle Bint Sa´lebe´nin aklına geldi

Medine´de çok siGak bîr gündü. Havle Bınt Salebe ve kocası Evs İbn´u-Samit hiç gölge kalmayınca kalkıp eve girdiler., Ensar evlere gir­diği sırada Peygamber (S.A.V) geldi. Onu ilk gören bir yahudiydi. Ya­hudi avazı çıktığı kadar haykırdı:

?Ey Kayle oğullan (Yahudiler) : İşte, nasibiniz, devletliniz, gel­mesini bekleyip durduğunuz büyük kişiniz geNyo-.

Esma Binti Yezid (radiyallahu anha)

Esma b. Yezîd {r. anhâ)nın amcasının oğlu Muaz İbn Cebel müslüman olunca, ona İslâm´ı ve Muhammed´in davet ettiği şeyi sordu. Muaz ona Kur´an-ı Kerîm´den âyetler okudu. Onun (S.A.V) tek olan ve ortağı olmayan Allah´a.İbâdete ve iyiliği emrederek kötülüğü yasaklı-yarak putlara tapmamaya davet ettiğini söyledi. Esma (r. anhâ) Rasû-lüllah´a gelip müslüman oldu ve bey´at etti. Bey´at ettiği sırada kolla­rında iki altın bilezik vardı .Rasûlüllah (S.A.V) onların parıltısını gördü ve şöyle dedi:

? Esma! Bilezikleri,at. Allah´ın sana ateşten bilezikler takmasın­dan korkmuyor rıusuh?

Esma onları attı ve onlara ait hiçbir eser göremedi. Sanki yer ya­rılmış, onları yutmuştu. Onları kimin aldığını anlıyamadi.

Ervâ Bint-i Küreyz (radiyallahu anha)

Ummu Kulsum´dan sonra, annesi Ervâ bint-i Küreyz de, Medine´ye hicret edip geldi.

Ervâ´nm annesi, Peygamberimizin halası Beyzl bint-i Abdul-Muttalib´ti.

Ervâ; Mekke´de, ilk sıralarda, Talha, Ammar b. Yâsir, Hz. Ebû Be­kir, Zübeyr b. Avvam ve Abdurrabman b. Avf1 in anneleriyle birlikte Müslüman olmuştu.

Ervâ, câhiliyet devrinde, önce, Affan b. Ebil´As ile evlenmiş, on­dan Hz. Osman´la Âmine isminde iki çocuğu, sonra, Ukbe b. Ebî Muayt´la evlenip ondan da, Velid, Umâre, Halîd, Ummu Kulsum, Ummu Hakîm ve Hind ismindeki oğulları ve kızları olmuştu... [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 444.

Ukbe İbn Ebî Muayt´ın Kızı Ummu Kulsum (radiyallahu anha)

Tek başına Allah´a ve Rasûlüne hicret için evin­den kaçan muhacir sahâbî Ummu Kulsum (r. anhâ)...

Ümmü Külsüm; Peygamberimizin, Mekke´deki azılı düşmanların­dan Ukbe b. Ebî Muayt´ın kızıdır.

Ümmü Külsüm´ün annesi, Ervâ bint-i Küreyz´dİr. Ervâ, Hz. m da, annesi idi.

Ümmü Külsüm, Meke´de Müslüman olmuş ve Peygamberimize bey´at etmişti.

Ana baba ocağından, Müslüman ve muhacir olarak Allah yoluna çıkıp giden Ümmü Külsüm´den başka Kureyşî bir kadın yoktur.

Ümmü Külsüm der kî «Ten´im veya Hashas nahiyesinde kendimi­ze aid olup ev halkımızdan bazısının oturduğu kıra sık sık gider, ı üç dört gün kalır ve ev halkımın yanına dönerdim.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: