warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

medine

Nu´man İbn Amir´in Kızı Eş-Şemus (radiyallahu anha)

Medîne´li halk, güneşin harareti artıncaya kadar Rasûlüllah´ın hic­retini bekledi. Altında oturabilecekleri bir gölge bulamayınca evlere girdiler.. Onu ilk gören kişi bir yahudi oldu. Yahudi avazı çıktığı kadar bağırdı:

? Ey Kayle oğulları (yahudiler) : İşte beklediğiniz o şerefli zat geldi.

Halk, Ebû Bekr´le birlikte bir hurma ağacının gölgesinde dinlen­mekte olan Rasûlüllah´ı karşılamaya gitti.

Es-Şemus Bîntu´n-Nu´man İbn Âmir İbn Mucemma el-Ensariyye şöyle anlatır:

? Rasûlüllah´la (S.A.V) arkadaşı geldiler. Medine halkı da onu görmek için çıktı. Hatta kız çocukları onu görünce: Hangisi o? Hangisi o? Ona benziyen hiç kimseyi görmedik! diyorlardı.

Muavviz İbn Afra´nın Kızı Er-Rubeyyi (radiyallahu anha)

Gecenin zifiri karanlığı Medine´nin üzerine çökmüştü. Kuşem İb­nu´l-Abbas İbn Abdilmuttaiib, Ömer İbn Ebî Seleme el-Mahzumî ve Ebû Musa´l-Eş´arî oturup sohbete başladılar. Konuşmaları er-Rubeyyi´ Bint Muavviz İbn Afra´nın kulağına da ulaşıyordu.

Ömer İbn Ebî Seleme şöyle konuştu :

? Mü´minlerin emîri Osman valilerine haber gönderdi. Bunun üzerine hac mevsiminde Abdullah İbn Amir, Abdullah İbn Sa´d ve Muaviye İbn Ebî Sufyan onun huzuruna geldiler. Onlarla birlikte Saîd İb-nu´l-As´la kardeşi Amr İbnu´l-As da içeri alındı.

Kuşem İbnu´l-Abbas sordu :

? Bu dönen fitne savaşına sebep olmalarından sonra mü´minle­rin emîri onlara ne dedi ki?

Salebe´nin Kızı Havle (radiyallahu anha)

Hatıralar Havle Bint Sa´lebe´nin aklına geldi

Medine´de çok siGak bîr gündü. Havle Bınt Salebe ve kocası Evs İbn´u-Samit hiç gölge kalmayınca kalkıp eve girdiler., Ensar evlere gir­diği sırada Peygamber (S.A.V) geldi. Onu ilk gören bir yahudiydi. Ya­hudi avazı çıktığı kadar haykırdı:

?Ey Kayle oğullan (Yahudiler) : İşte, nasibiniz, devletliniz, gel­mesini bekleyip durduğunuz büyük kişiniz geNyo-.

Halide Bintu´l-Haris (radiyallahu anha)

Yahudilerin büyük alimlerinden birisi olan Ebû Seyf el-Israilî Ab­dullah İbn Selam´ın halasıdır. Abdullah, Rasûlüiiah´m (S.A.V) nitelikle­rini, adını, şeklini ve geleceği zamanı duyup öğrenmişti.

Rasûlüllah (S.A.V) Medine´ye hicret ettiğinde el-Husayn İbn Se­lâm bahçesindeki bir hurma ağacının tepesindeydi. Halası Halide Bin-tu´i-Haris de yerde oturuyordu. Bir adam gelip ona şöyle dedi:

? Ebu S.eyfi O gelip Küba´ya indi (Rasûlüllah´ı (S.A.V) kastedi­yordu).

El-Husayn ibn Selâm tekbir getirdi. Bunun üzerine halası Halide Bin-tu´l-Harİs şöyle dedi :

? Eğer sen İmrân oğlu Musa´nın geldiğini duysaydın bundan da­ha fazla birşey yapmazdın.

El-Husayn İbn Selâm :

Kokucu El-Havla (radiyallahu anha)

Medine´de adı el-Havla Bint Tuveyt olan kokucu bir kadın vardı. Bir gün mü´minlerin annesi Hz. Âîşe´ye gelip şöyle dedi:

? Mü´minlerin annesi! Ben her gece koku sürünüyor ve gerdeğe giren bir gelin gibi süslenip kocamın yatağına giriyorum. Ben bunu Rabbimin rızâsını kazanmak için yapıyorum. Fakat o yüzünü benden çeviriyor. Ondan bana kızmasından başka birşey görmüyorum.

Hz. Âîşe ona :

? Rasûlüllah (S.A.V) gelinceye kadar bekle, dedi. Rasûlüllah gelince :

? Ben el-Havla´nin kokusunu hissediyorum. Sizin yanınıza o mu geldi. Sizden birşey mi istedi, dedi.

Mü´minlerin annesi Hz. Âîşe :

?Hayır, fakat kocasını şikâyet etmeye geldi, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V} el-Havla´ya sordu :

? Neyin var? Havla!

Ervâ Bint-i Küreyz (radiyallahu anha)

Ummu Kulsum´dan sonra, annesi Ervâ bint-i Küreyz de, Medine´ye hicret edip geldi.

Ervâ´nm annesi, Peygamberimizin halası Beyzl bint-i Abdul-Muttalib´ti.

Ervâ; Mekke´de, ilk sıralarda, Talha, Ammar b. Yâsir, Hz. Ebû Be­kir, Zübeyr b. Avvam ve Abdurrabman b. Avf1 in anneleriyle birlikte Müslüman olmuştu.

Ervâ, câhiliyet devrinde, önce, Affan b. Ebil´As ile evlenmiş, on­dan Hz. Osman´la Âmine isminde iki çocuğu, sonra, Ukbe b. Ebî Muayt´la evlenip ondan da, Velid, Umâre, Halîd, Ummu Kulsum, Ummu Hakîm ve Hind ismindeki oğulları ve kızları olmuştu... [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 444.

Leyla El-Gıffariye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) Mekke´den Medine´ye hicret ederken Gıfâr´a uğradığında Gıfâr oğulları onu karşılamaya çıktılar. Rasûlüllah (S.A.V] onları İslâm´a davet edip Kur´ân okudu. Bir çoğu müslüman oldu. Müs­lüman olanlar arasında kadınlar da vardı. Leylâ Peygamber´e (S.A.V) bey´at etti. Rasûlüllah (S.A.V) Yesrib´e hareket etmeden önce Gıfâr oğullarına bakıp şöyle dedi :

? Allah Gıfâr´a mağfiret etsin.

Daha sonra Leylâ el-Gıfariyye Medine´ye hicret etti. Rasûlüllah´ın (S.A.V) cihâdın fazîleti hakkındaki konuşmasını dinleyince Allah Taâla´nın kendisine şehit olmayı nasip etmesini arzu etti. O, yaralıları tedavi etmek ve hastalara bakmak üzere Peygamberle birlikte çıkar­dı...

Leylâ bint Ebî Hasme (radiyallahu anha)

Leylâ bint Ebî Hasme, Medine´ye hevdec İçinde hicret eden ilk kadın şahabıdır.»

Âmir İbn Rabîa´nın hanımıydı. İkisi de ilk müslüman olanlardandı. Kocası Âmir, Zeyd İbn Nufeyl´in şöyle dediğini duymuştu:

? Ben, İsmail´in soyundan ve Abdullmuîtalib oğullarından bir peygamber bekliyorum. Kendimin ona yetişeceğini zannetmiyorum. Ben ona inanıyor ve onu tasdik ediyorum. Onun bir peygamber olduğu­na şehâdet ediyorum. Eğer sen uzun yaşarsan onu görürsün. Benden ona selâm söyle. Açık bir şekilde onun vasıflarını sana bildireceğim.

Âmir bn Rabîa :

? Haydi söyle, dedi.

Zeyd İbn Amr İbn Nufeyl anlattı:

Süheyl İbn Amr´ın Kızı Sehle (radiyallahu anha)

Önce müsiüman olanlardandır. Kendisi ve kocası Ebu Huzeyfe İbn Utbe İbn Rabîa, müslümanlar el-Erkam îbn Ebî´l-Erkam el-Mahzu-mî´nin evine girmeden önce Rasûlüllaha (S.A.V) bey´at etmiştir. Koca­sıyla birlikte iki defa Habeşistan´a ve Mekke´den Medine´ye hicret et­miştir.

Sehle Bint Süheyl, Ebu Huzeyfe´nin azatlı kölesi Salim´i evlât edin­mişti. Salim kendisinin yanına girerdi. Bunun üzerine Sehle :

? Ya Rasûlüllah! Biz Salim´i çocuk görüyorduk. O da yanıma gi­riyordu. Artık o adam sınıfına girdi. Şimdi de yanıma geliyor. Ben bu konuda Ebû Huzeyfe´nin içine bir şüphe düşebileceğini zannediyoru Sen bu konuda ne dersin? dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Onu emzir, mahrem olursun, buyurdu.

Bereke el-Habeşiyye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´ın [S.A.V) ashabı ikinci defa Habeşistan´a hicret etti­ğinde Ramle Bint´Ebî Sufyan´la kocası Ubeydullah İbn Cahş da gittiler. Ramle, orada kendisine hizmet etmesi için Bereke el-Habeşiyye´yi ya­nına aldı. Ramle hamile kaldı.

Adını Habîbe koyduğu bir kız çocuğu do­ğurdu. Kendisi de Ummu Habîbe diye künye aldı. Rasûlüilah [S.A.V) Amr İbn Umeyye ed-Damrî´yi, birisi Necaşî´yi İslâm´a davet eden, di­ğeri de, ondan Ummu Habîbe Bînt Ebî Sufyan´ı kendisiyle evlendirme­sini isteyen iki mektup yazdı.. Necaşî, Rasûlüllah´ın [S.A.V) isteğine olumlu cevap verdi.

Ummu Habîbe Medine´ye Bereke´yle birlikte döndü. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: