warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

kureyş

Huzam El-Ensariyye´nin Kızı Hansa (radiyallahu anha)

Hansa Bint Huzam, Enis İbn Katâde el-Ensarî´nin nikâhı altındaydı. Enîs´le birlikte Rasûlüllah´a gidip bey´at etti.

Kureyş Ehabîş´le ve onlara uyan, Kinane ve Tihame ve diğer kabi­lelerle birlikte Bedir savaşının intikamını almak için gelince Hansa Bint Huzam def ve darbukalarıyla birlikte Kureyşlî kadınların geldik­lerini gördü. Kocasına haber verdi. Enîs İbn Katâde İbn Rabîa Rasûlül­lah´a [S.A.V] gidip hanımının gördüklerini anlattı. Rasûlüllah (S.A.V) şöyle buyurdu :

Hârıs İbn Hîşam´ın Kızı Ummu Hakîm

Kureyş reislerinden Haris b. Hişâm el-Mahzumî´nin kızı Ummu Hakîm´dir ki sahâbî hanımlarının önde gelenlerindendir.

Kendi amcazadesi olan îkrime b. Ebî Cehil ile evli olup, Mekke´­nin fethi günü müsiüman olmuş ve kocası İkrime için de Rasûlüllah1 tan emân almıştı...

Hz. Muhammed´in bu ümmetin peygamberi olduğu ve tek olan Allah´a davet ettiğinin Meke´de duyulmasından itibaren Ummu Ha-kîm´in babası el-Hâris İbn Hişam´la amcası Ebu´l-Hakem İbn Hişam sert bir tavır takınıp Hz, Muhammed´e ve ashabına işkence ettiler.

Hind Bint Utbe İbn Rabia (radiyallahu anha)

O, Ebû Sufyan İbn Harb´in hanımı, Muaviye İbn Ebî Sufyan´ın annesidir. Müslüman olmadan önceki haberleri meşhurdur.. Mekke hal­kına Bedir savaşının sonucuyla ilgili haber gelince müşrikleri sanki yıldırım çarpmış gibi oldu. Kureyşli kadınlar Hind Bint Utbe´ye gittiler.

Onlar:

?Babana (Utbe İbn Rabîa), kardeşine (el-Velid İbn Utbe), am­cana EŞeybe İbn Rabîa} ve yakınlarına (Hanzala İbn Ebî Sufyan´ın öldü­rülmesine ve Anır İbn Ebî Sufyan´ın esir edilmesine) ağlamıyor musun? dediler.

Ciğeri ateşten yanarak :

Leylâ bint Ebî Hasme (radiyallahu anha)

Leylâ bint Ebî Hasme, Medine´ye hevdec İçinde hicret eden ilk kadın şahabıdır.»

Âmir İbn Rabîa´nın hanımıydı. İkisi de ilk müslüman olanlardandı. Kocası Âmir, Zeyd İbn Nufeyl´in şöyle dediğini duymuştu:

? Ben, İsmail´in soyundan ve Abdullmuîtalib oğullarından bir peygamber bekliyorum. Kendimin ona yetişeceğini zannetmiyorum. Ben ona inanıyor ve onu tasdik ediyorum. Onun bir peygamber olduğu­na şehâdet ediyorum. Eğer sen uzun yaşarsan onu görürsün. Benden ona selâm söyle. Açık bir şekilde onun vasıflarını sana bildireceğim.

Âmir bn Rabîa :

? Haydi söyle, dedi.

Zeyd İbn Amr İbn Nufeyl anlattı:

fatıma Bintu´l-Hattab (radiyallahu anha)

Künyesi Ummu Cemîl Bintu´l-Hattab´tı. Ömer İbnu´l-Hattab´ın kiz-kardeşidir. Onunla Saîd İbn Zeyd İbn Amr İbn Nufey! evlenmişti. Ken­disi ve kocası Rasûlüllah (S.A.V) el-Erkam İbn Ebi´I-Erkam el-Mahzumî´nin evine girmeden müslüman olmuşlardı. Erkek kardeşi Hz. Ömer´den önce müslüman olmuş ve onun da müslüman olmasına se­bep olmuştu. Ebû Cehl İbn Hişam Hicr´de durup şöyle demişti:

? Ey Kureyş topluluğu! Muhammed ilâhlarınıza hakaret etti. Akıl­larınızı çeldi. Sizden önce yaşayan kimselerin ateşe düştüklerini iddia etti. Kim Muhammed´i öldürürse ona yüz kırmızı ve siyah deve ve bin okıyye gümüş.... var.

Ömer İbnu´l-Hattab da :

?Onların sahibi benim, demişti.

Suayra el-Esediyye (radiyallahu anha)

O, yün, kıl ve lif toplayarak ve onları eğirerek büyük bir ip yuma­ğı yapmak suretiyle geçimini sürdürüyordu. Yumak ona ağır gelince eğirip katladığı ip yumağını bozdu. Suayra hakkında şu âyet nazil ol­muştur: «İpliğini iyice eğirip katladıktan sonra bozan kadın gibi olma­yın» [1]

Yani şöyle buyurmuştur :

?Ey Kureyş topluluğu! Suayra gibi olmayın. Kesinleştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın.

Suayra Rasûlüllah´a gelip :

? Ya Rasûlellah! Bende şu hastalık (delilik) var. Benim has ğım´ı iyileştirmesi için Allah´a duâ et, dedi.

Peygamber, (S.A.V) :

? Dilersen Allah´a duâ ederim. Sana afiyet verir ve senin iyilik ve kötülüklerini tesbit eder. İstersen, sabret, sana cennet verilsin, dedi.

Suayra :

Vehb´in Kızı Rukayka (radiyallahu anha)

Ebû Tâlib ölünce Kureyş, Peygamber´e (S.A.V) amcas Ebû Tâlib´in sağlığnda yapamadıkları eziyet ve hakaretleri yaptılar.. Rasûlüllah (S.A.V) Sakîf´ten yardım istemek üzere çıktı. Onların, Allah´ın katın­dan getirdiklerini kabul edeceklerini zannetti. Rasûlüllah Taife varın­ca Sakîf´în ileri gelenlerinden ve eşrafından olan üç kardeşe gitti. Bunlar: Amr İbn Umeyr İbn Avf´in oğullan Abduyaleyl, Mes´ud ve Hubeyb´ti. Bunların birisinde Cumah oğullarından Kureyşli bir kadın var­dı. Rasûlüllah (S.A.V) onların yanına varıp oturdu. Onları Allah´a davet etti.

Onlara İslam´a yardımcı olmalarını, kendisine karşı çıkan kavmi­ne karşı birlikte hareket etmelerini söyledi.

Mes´ud İbn Amr İbn Umeyr:

Kays´ın Kızı Umeyye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V] Medine´ye yerleşip, Allah (C.C] orada dinîni açıklayıp yanında yer alan Muhacir ve Ensar´la Rasülüllah´i sevindirin­ce Umeyye Bînt Kays el-Gıfariyye Medine´ye hicret etti, müslüman ol­du ve Rasûlüllah´a bey´at etti.

Rasûlüllah (S.A.V), Kureyş´in Mekke´ye girmesine ve Beyt-i Haram´ı ziyaret etmesine engel olduğu Hudeybîye anlaşmasından sonra Medine´ye döndüğünde yahudiler:

? Muhammed saltanat ve mülkünün temelinde meydana gelen zayıflıktan dolayı Kureyş eşrafının ağır şartlarını kabul etti, dediler.

Umeys´in Kızı Esma (Radiyallahu anha)

Habeşistan´a ve Medine´ye olmak üzere iki hic­retlerinden dolayı, Rasûlüllah´ın övgüsüne mazhar olan iki hicret sahibi kadınlardandır...»

Ebü Zueyfa´nın Kızı Halime (radiyallahu anha)

Bu, Halime es-Sa´diyye´dir. Rasûlüllah´ın (S.A.V) süt annesidir...

Yeni doğan çocuklarını sut annelerine vermek, Kureyş ve şâir Arap eşrafının âdeti idi.

Bu da; kadınların kocaları Üe daha rahat meşgul olmalarını ve ço­cukların da kırda yaşayan Araplar içinde özellikle havasının güzelliği, rutubetinin azlığı ve suyunun tatlılığı ile tanınan yerlerde yaşayan şe­refli kabileler arasında sağlam vücudlu, sıkı etli, asaletli yetişmelerini ve düzgün, pürüzsüz konuşmayı öğrenmelerini sağlamak içindi.

Benî Sa´d b. Bekr b. Hevâzİnler, Arap kabileleri içinde dil bakımın­dan en fesâhatli olanı, en açık, en düzgün ve en pürüzsüz kcftuşanı idi.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: