Leylâ bint Ebî Hasme (radiyallahu anha)

Leylâ bint Ebî Hasme, Medine´ye hevdec İçinde hicret eden ilk kadın şahabıdır.»

Âmir İbn Rabîa´nın hanımıydı. İkisi de ilk müslüman olanlardandı. Kocası Âmir, Zeyd İbn Nufeyl´in şöyle dediğini duymuştu:

? Ben, İsmail´in soyundan ve Abdullmuîtalib oğullarından bir peygamber bekliyorum. Kendimin ona yetişeceğini zannetmiyorum. Ben ona inanıyor ve onu tasdik ediyorum. Onun bir peygamber olduğu­na şehâdet ediyorum. Eğer sen uzun yaşarsan onu görürsün. Benden ona selâm söyle. Açık bir şekilde onun vasıflarını sana bildireceğim.

Âmir bn Rabîa :

? Haydi söyle, dedi.

Zeyd İbn Amr İbn Nufeyl anlattı:

? O, ne kısa ne de uzun, saçı ne çok ne de az bir kimsedir. Göz­lerinde daima bîr kırmızılık vardır. Peygamberlik mührü iki kürek ke­miğinin arasındadır. Adı Ahmed´dir. Bu memleket onu doğduğu ve Peygamber olarak gönderildiği yerdir. Daha sonra kendi kavmi onu memleketinden çıkaracak. Yesrib´e hicret edinceye kadar onun getir­diklerini istemiyecekler. O da dâvasını açıklayacak. Onu aldatmaktan sakın. Ben İbrahim´in dinini aramak üzere bütün memleketleri dolaş­tım. Kendilerine sorduğum bütün yahudi, hıristiyan ve mecusiler, bu din senden sonradır, diyorlar ve benim sana tarif ettiğim gibi tarif ediyorlar ve şöyle diyorlar: Ondan başka peygamber kalmadı.

Âmir İbn Rabîa, Rasûlüllah´a Zeyd İbn Amr İbn Nufeyl´in sözünü anlatınca Peygamber (S.A.V):

Onu cennette eteklerini çekerken gördüm, buyurmuştur.

Mekke´de Rasûlüllah´ın {S.A.V) tek olan Allah´a inanmaya davet ettiği yayılınca Kureyş eşrafı öfkelenip :

? Kureyş´in yetimi akıllarımızı çeldi, atalarımıza hakaret etti ve bizim topluluklarımızı dağıttı, dediler,

Peygamber´İn ashabına en ağır işkenceleri yaptılar. Âmir İbn Ra-bîa´yla hanımı Leylâ Bint Ebî Hasme, Abdullah İbn Abdilesed ve hanı­mı Hind Bint Ebî Umeyye İbni´l-Muğîre ve Hz. Osman´la hanımı Rasû­lüllah´ın kızı Rukayye gözleri yaşlı olarak Rasûlüllah´a geldiler ve :

? Ya Rasûlellah! Kavmimiz bize en ağır işkenceyi yaptı, dediler.

Rasûİüllah (S.A.V) sustu. Rasülüllah´i, (S.A.V) Allah amcası Ebû Talib vasıtasıyla himaye etmişti.. Daha sonra Rasûlüllah (S.A.V) şöyle dedi :

? Kim dinini kurtarmak için bir yerden başka bir yere kaçarsa, orast bir kanşlık da olsa, cennet ona vacîp olur. O babası Halîlullah İbrahim ve peygamberi Muhammed´in rafiki (arkadaşı) olur.

Âmir İbn Rabîa ve Leylâ Bint.Ebî Hasme :

? Ya Rasûlellah! Nereye gidelim? dediler. Rasûlüllah (S.A.V):

?Yeryüzüne dağılın, çünkü Allah Ta´âla sizi biraraya getirecek tir, buyurdu.

Leylâ Bint Hasme :

? Nereye gidelim ya Rasûlüllah! diye sordu. Peygamber (S.A.V):

? Habeşistan tarafına gidin. Çünkü orada yanında hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar (Necaşi) vardır. Orası doğruluk yurdudur, buyurdu.

Osman İbn Maz´un :

?Ya Rasûlellah! Mekke´ye nezaman döneceğiz? dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) şöyle cevap verdi:

?Allah içinde bulunduğunuz durumdan size bir ferahlık verdi­ğinde.

Ömer İbnu´l-Hattab bazı müslümanların fitne korkusuyla dinlerini kurtarmak için Habeşistan´a gitmeye hazırlandıklarını öğrenince -ki Âmir İbn Rabîa´yla hanımına en sert davrananlardandı- Âmir İbn Ra-bîa´nın evine gitti. Gördü ki Âmir´in hanımı Leylâ Habeşistan´a gitmek İçin hazırlanmış devesinin üzerindedir. Ömer İbnu´l-Hattab :

? Ummu Abdİllah nereye? diye sordu. Leylâ Bint Ebî Hasme :

?Dinimiz yüzünden bize eziyet ettiniz, biz de Allah´ın toprağın­da gidiyoruz, dedi.

Ömer İbnu´l-Hattab :

?- Aliah sizinle birlikte olsun, dedi.

Leylâ Bint Ebî Hasme şaşırdı.. O Hattab oğlunun müslüman olma­sını çok istemişti. Âmir İbn Rabîa dönünce hanımı ona Ömer İbnu´l-Hattab´m söylediğini anlattı. Âmir alaylı olarak gülümsedi ve:

?Ömer İbnu´l-Hattab´ın müslüman olmasını istemez misin? Dedi.-

Leylâ Bint Ebî Hasme :

? Niye olmasın? dedi. Âmir İbn Rabîa da şöyle cevap verdi:

? Vallahi, Hattab´ın eşeği müslüman olmadıkça o müslüman ol­maz.

Hz. Osman´la hanımı Rasûlülfah´ın kızı Rukayye, Ebû Huzeyfe İbn Utbe´yle hanımı Sehle Bint Süheyl İbn Âmr, ez-Zubeyr İbnu´l-Avvam, Mus´ab İbn Umeyr, Âmir İbn Rabîa´yla hanımı Leylâ Bint Ebî Hasme, Abdullah İbn Abdilesed´Ie hanımı Hind Bint Ebî Umeyye, Ebû Sebre İbn Ebî Ruhm, Hatib İbn Amr, Süheyl îbn Beyda ve Abdullah İbn Mes´-ud.. Habeşistan´a hicret ettiler.. Üç ay sonra Habeşistan´a hicret edener Ömer İbnu´l-Hattab´ın ve Rasûlüllah´ın ashabının Harem´de rahat ve huzur içinde namaz kılar ve Kur´ân okur hale geldiklerini öğrendiler. Hz. Ömer´in müslüman oluşunu bir hayır müjdesi kabul edip, Mekke´­ye döndüler.

Fakat Kureyş, efendilerinden birinin himayesinde olmayanlara en ağır işkenceleri yaptılar.. Âmir İbn Rabîa´yla hanımı Leylâ Bint Ebî Hasme ikinci defa hicret için Rasûlullah´tan (S.A.V) izin istediler.. Peygamber (S.A.V) ashabına izin verdi. Hanımları ve çocukları hariç 83 erkek hicret etti.

Habeşistan´a hicret edenlere, ez-Zubeyr İbnu´l-Avvam, Abdurrah-man İbn Avf ve Hz. Osman gibi ticaretle meşgul olan, Habeşistan´dan San´a ve Necran pazarlarına giden müslüman tacirlerden haberler geli­yordu. Onların kışın çıkmaları Rasûlüllah´la [S.A.V) ilgili haberleri, ta­kip etmek gayesiyle Kureyş´ten çıkanlarla karşılaşmak veya kavimle­rinin kafilesi içinde çıkan bazı müslümanlarla gizlice görüşmek içindi.

Habeşistan´a hicret edenler Rasûlüllah´ın savaşçı bir kavme sı­ğındığını, Evs´le Hazrec´in kadınlarını korudukları gibi o´nu koruyacak­larına dair Rasûlüllah´a bey´at ettiklerini öğrendiler. Ebû Seleme (Ab­dullah İbn Abdilesed el-Mahzumî) Ummu Seleme (Hind Bint Ebî Umey­ye) harekete geçtiler. Âmir İbn Rabîa´yla hanımı Leylâ Bint Ebî Hasme ve birçok Habeşistan muhaciri Mekke´ye döndüler...

Hz. Peygamber´e (S.A.V) Ensar´ın beyat ettiğini, mallarını ve şe­reflerini kaybetmek pahasına onu kabul ettiklerini ve Habeşistan´a hic­ret edenlerin döndüklerini öğrendiklerinde Kureyş´in düşmanlığı da­ha da arttı. Rasûlüllah´ın ashabının çektiği sıkıntılar da fazlalaştı. On­lar dinleriyle müşriklerin işkenceleri arasında sıkışıp kaldılar. Âmir İbn Rabîa ile hanımı Leylâ Bint Ebî Hasme, Sa´d İbî Vakkas ve el-Mik-dad İbnu´l-Esved Rasûlüllah´a başvurup hicret için ondan izin istediler. Rasûlüllah (S.A.V) onlara izin vermeyerek, birkaç gün bekledi.. Daha sonra şöyle dedi .

? Sizin hicret yurdunuzu bildiriyorum. Orası Yesrib´tir. Rasûlüllah (S.A.V) ashabına :

? Kim çıkmak istiyorsa oraya çıksın, diyerek izin verdi.

Âmir İbn Rabîa hanımı Leylâ Bint Ebî Hasme´yi deveye bindirip Ku­reyş´in haberi olmadan Yesrib´e gitti. O Ebû Seleme el-Mahzumî´den sonra ilk hicret eden kişi oldu. Leyiâ Bint Ebî Hasme de Yesrib´e hev-dec içinde gelen ilk kadın oldu.

Rasûlüllah (S.A.V) Yesrib´e hicret ettiğinde Âmir İbn Rabîa´mn evine gelirdi.. Bir gün Âmir´in evindeydi. Leylâ Bint Hasme oğlu Ab­dullah´a :

? Gel sana birşey vereceğim, dedi. Peygamber (S.A.V) ona :

? Ona ne vermek istedin? dedi. Leylâ Bint Ebî Hasme :

? Ona bir hurma verecektim, dedi. Rasûlüllah (S.A.V):

? Ona bîrşey vermeseydin, sana yalancı damgasını vuracaktım, dedi. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 390-394.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: