warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

eğitim

Engelleri yıkan baba

Bu sene ÖSS sınavında görme engelli oğlunun sınava hazırlanması için test sorularını cd'ye okuyup başarılı olmasını sağlayan bir babanın hikayesi yansıdı günlerce gazeteye. Şimdi ise sizlerle ilkokul öğretmeni Hadin Ocak'ın engelli çocukları Funda ve Umut için giriştiği örnek alınacak mücadeleyi paylaşmak istiyorum. Doktorlar, 20 yıl önce Funda için spasite teşhisi koyarken hiç bir zaman yürüyemeyeceğini söylemişler babasına. 4 yıl sonra dünyaya gelen oğlu Umut içinde doktorlar ömür boyu öğrenme güçlüğü çekecek demişler. Baba Hadin, bu duruma üzülse de hiç bir zaman pes etmek niyetinde olmamış. 'Eğer bir kuşa anne - baba demeyi öğretiyorsak, çocuklarımıza da

İslamda Aile Kavramı ve Nitelikleri

Erkekle kadının meşru evlilikle kurduğu yuvaya aile denmektedir.

Aile yuvası tarih boyunca sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerle bazen genişlemiş, bazen daralmış, fakat daima var olagelmişti. Eskiden aile sadece karıkoca ve çocuklardan müteşekkil değildi. Dede, nine, büyük baba, torundan başka amca, dayı, kardeş, yeğen gibi civar hısımları da içine alan büyük bir topluluk idi. Kimi zaman bir aşiret, bir klan veya bir kabile başlı başına bir aileyi teşkil ederdi. Mülkiyet aileye ait bir nitelik taşır ve aile başkanının kişiliğinde temsil edilirdi.

Boyama kitapları gerçekten yararlı mı?

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boğa, çocuklardan, yetişkin mantığına göre çizilmiş, içi boş resimleri boyayarak doldurmalarının istenmesinin sanat eğitiminde çok hatalı bir yöntem olduğunu vurgulayarak, 'Bu türlü resimler çocukların serbest düşünme ve ifade etme, görselleştirme yetilerini engeller, yaratıcılığını öldürür' dedi.

Hayırsever Hunat Hatun

1. Alâeddin Keykubat, 1220 yılında, Selçuklulara kadar bağımsız kalan Alanya'yı (Kolonoros), Anadolu'da Müslüman Türk birliğini sağlamak için, kış mevsiminde iki ay boyunca kuşattığı hâlde fethe muvaffak olamamıştı. Kuşatmayı kaldırmayı düşündüğü sırada rüyasında biri: "...Alanya Kalesi'ne ne karadan ne denizden hiç kimse yetişemez. Ancak Allah'ın yardımı ile sana fetih müyesser olacaktır." müjdesini vermişti. Bu rüyadan aldığı moral ve cesaretle kaleye hücum eden Alâeddin Keykubat, kaleyi almayı başardı.

Allah insanı adam yerine koyuyor da kullara ne oluyor?

Allah insanı adam yerine koyuyor da kullara ne oluyor?

Fatih daha yirmi bir yaşında bir delikanlı iken, çağ açıp çağ kapatmayı, İstanbul’u fethetmeyi, gemileri karadan yürütmeyi nasıl başardı?

Bir eğitimci olarak bu sorunun cevabını çok düşündüm. Bu kadar genç yaşta bu kadar büyük başarılar elde etmeyi nasıl başardı Sultan Fatih? Anne babası ve hocaları onu bu kadar iyi yetiştirmeyi nasıl başardı? Ellerinde sihirli bir değnek mi vardı?

Kadın Çocuk Doğurmaz, Toplumu Doğurur.

İs­lâm, Müs­lü­man­lar ara­sın­da top­lum­sal, ah­lâ­kî ki­şi­li­ği ge­liş­tir­me­yi amaç­lar. Bu ko­nu­ya iliş­kin nass­la­rın çok­lu­ğu da İs­lâm’ın ah­la­ka ve top­lum­sal kim­li­ğe ne ka­dar önem ver­di­ği­ni gös­te­rir.
Ol­gun ve ka­mil ma­na­da na­sıl bir top­lu­mun sağ­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­sa, İs­lâm tüm bun­la­rın üze­rin­de bir bir du­ra­rak, ge­re­ke­ni ya­par. Di­ni­mi­zin te­me­li ara­sın­da yer alan bu top­lum­sal ah­lâk, o ma­na­da kap­sam­lı ve şü­mul­lüdür ki, baş­ka her han­gi bir top­lum­sal eği­ti­min prog­ram­la­rın­da gör­mek müm­kün de­ğil­dir.

İs­lâm’ın üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu bu gö­rev de in­sa­na ve­ri­le­rek, ka­dın-er­kek ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın “ha­yır­lı top­lum”un olu­şu­mu sağ­lan­mak­ta­dır.

İs­lâm li­te­ra­tü­rün­de, ka­dı­nın da er­ke­ğin de ru­hu­nun Al­lah’tan ol­du­ğu ger­çe­ği, “Rab­bi­niz si­zi tek bir ne­fis­ten ya­rat­mış­tır” (1) hük­müy­le is­pat­lan­mış­tır.

Ailede Mutluluk gözlerden okunmazsa sözlerden okunur

Aile; insanın dünyaya gelmesinin meşru zemini. Anne ve baba adı verilen mühendislerin,Allah 'ın verdiği çocuk denilen malzemeyi işleyerek topluma, renk renk, çeşit çeşit kişilikte insanları yapılandırıldıkları kurum.

Aile; insanı insan olmaya ve daha sonra da topluma hazırlayan donanma üssü. İnsanı insan yapacak cevherleri şartsız sevgi, doğru ilgi ve değer suyu ile dengeli bir şekilde büyütüp, kendi inandıkları ve yaşadıkları yol haritalarını da eline verip hayat yolculuğuna uğurladıkları ana istasyon. Çocuk önce gözleri ile kendi kitabının besmelesini yazar.

Büyüklerin yapıp ettikleri ilk malzemeleridir. Daha sözleri anlama basamağına çıkmadan, gözleriyle tarar insanları, olayları ve çevreyi. İlk yazılanlar kazılanlardır. Yani hep kalıcı olacaklar ve ona yol göstereceklerdir. Dilden söylenenler kulağa, yürekten söylenenler yüreğe yol bulacaktır. Ve çocuk bunu sezgileriyle algılayıp kaydedecektir.

Modern Hurafe:Anne-Babalığı Okula Devretmek

Çocuğunuzu çok seviyor, yetişmesi için olağan üstü çabalara giriyor, yemiyor içmiyor para arttırıyor ve onu gücünüzün yettiği en güzel okula kaydettiriyorsunuz.

Bununla yetinmiyor onu kurslara gönderiyor, özel hocalar tutuyor, üniversiteyi kazanınca da gurbet acısı ile eğitimini aksatmasın diye okuduğu şehre göç ediyorsunuz.

Dinden imandan uzak kalmasın diye eline bir elif-bâ cüzü vererek yazları kursa gönderiyor, Kur’an okumaya geçtiği zamanı düğün bayram kabul edip helvalar ve tatlılar dağıtıyorsunuz.

Çocuk dergilerine onun adına abone oluyor, fuarlara gidip çanta çanta kitaplar alıyor, televizyonlarda reklamı çıkan cd ve dvdlere bir sürü para ödeyip eve getirtiyorsunuz. Televizyonu ve interneti emrine amade kılıyorsunuz hatta.

Çocuğun Eğitimi Eş Seçimi İle Başlar

Batılı bilim adamları çocuğun eğitim yaşını (4) olarak belirler. İslam’a göre ise, çocuğun eğitimi anne-babanın evlenmesiyle başlar. Kadın ve erkek evlenirken, çocuklarına anne yahut baba seçerler. Eş seçimi, aynı zamanda doğacak çocukların mürebbîlerinin seçimi demektir. İslam’a göre yuvalar, Allah’ın emri ve Peygamber’in kavliyle kurulur. Tabi ki bu, sözde kalmamalı, gerçekten eş seçimi, nişan, düğün ve evlilik sonrası hayat, Allah’ın ve Peygamberinin ölçüleri doğrultusunda olmalıdır.Helâl lokma ve helâl ölçüler içerisindeki bir evlilik ilişkileriyle eğitim devam eder.
Toplumu, besmelesiz insanların şerrinden kurtarmak için, aile yuvası gibi, çocuğun temeli de besmele ve dualarla atılır.
Hamilelik çağında, annenin yediği besinler ve onun psikolojik hali gibi, dinlediği sesler ve düşündükleri şeyler bile çocuğun şahsiyetine etki eder.
Çocuk dünyaya gelir gelmez ilk duyduğu ses de onun kişiliği için son derece önemlidir. Bu yüzden Müslümanların çocukları ezan ve kamet sesleriyle dünyaya gelirler. Doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına

Müezzine küfür eden çocuk

Müezzine küfür eden çocuk

Eğitim merkezli yazılarımı okuyan bir arkadaşım “Biliyor musun, ben çocukken ezan okuyan müezzine küfür ederdim? Ama sadece akşam ezanını okurken küfür ediyordum.” deyince çok şaşırdım. Ezandan rahatsız olan bir ailesi olmadığını bildiğim için şaşırmıştım. Altından ilginç bir şeyler çıkacağını tahmin ettim ama en çokta “Neden sadece akşam ezanına okunurken küfür ediyordu acaba?” diye merak ettim.

“Senin çocukluğunda en sevdiğin şey neydi?” diye sorunca arkadaşım, merakım kursağımda kaldı. “Tabi ki mahalle de arkadaşlarla oyun oynamak!” diye cevaplandırdım. “Oyunun en tatlı zamanı hangi zamandı?” diye tekrar sorunca, “Tabi ki akşam saatleri” diye cevapladım.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: